Valtuutus valtakirja

Valtuutus valtakirja

Valtuutus valtakirja

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua asiantuntijalta.

Valtuutus valtakirja

Valtakirjamallit

Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi.

Valtuutuksen osoituksena käytetään yleisesti valtakirjaa. Valtakirja toimii viestinä kolmannelle siitä, että valtuutuksen saanut on kelpoinen tekemään oikeustoimia valtuuttajansa puolesta. Yleensä valtakirjassa valtuutetaan toimimaan päämiehen puolesta taloudellisissa asioissa, mutta myös hallintoasioiden hoitoon voidaan valtuuttaa joku toinen toimimaan puolestaan. Valtakirjavaltuutus on kuitenkin vain yksi valtuutusmuodoista, joten valtuutetun kelpoisuus toimia toisen puolesta ei luonnollisesti riipu valtakirjan olemassaolosta.

Valtuutus valtakirja

Mikä on valtakirja?

Valtakirjaa saattaa tarvita jossain vaiheessa elämäänsä. Käytännössä valtakirja tarkoittaa nimensä mukaisesta oman päätäntävallan antamista jollekin toiselle henkilölle. Valtakirjaa saattaa tarvita esimerkiksi pankkiasioinnissa – jos esimerkiksi vanhus ei kykene itse menemään pankkiin tai muisti alkaa heiketä, voi hän määrätä valtakirjalla pankkiasioinnin hoitamisen oikeudet esimerkiksi jollekin sukulaiselle.

Valtuutus valtakirja

Kirjallinen valtakirja

Valtakirjan laatiminen on helpohko tapa luovuttaa toiselle oikeus tiettyyn toimeen, jonka muutoin vain valtuuttaja itse olisi oikeutettu tekemään. Esimerkiksi pankissa asiointi – vaikkapa tietyn rahasumman nostaminen tai tallettaminen – luonnistuvat helposti, kunhan pankkivirkailijalle esitettävä valtakirja on laadittu oikeaoppisesti. Valtakirja on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi lähinnä poikkeuksellisesti ja harvoin sen erityisen luonteen vuoksi. Seuraavassa käydään läpi valtakirjan peruspiirteitä.

Missä tilanteissa valtakirja kannattaa laatia?

Jos teet monen tyyppisiä teoksia (esimerkiksi kirjoitat tietokirjoja ja piirrät sarjakuvia), valtakirja kannattaa antaa erikseen jokaiselle teostesi alaa edustavalle jäsenjärjestöllemme. Voit siis antaa valtakirjan usealle Kopioston jäsenjärjestölle, mutta vain kerran tietyssä ominaisuudessa. Voit halutessasi päivittää valtuutustasi esimerkiksi lisäämällä siihen uusia ominaisuuksia.

{{title}} ({{data.length}})

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä.

Mitä vastaat, jos isoäitisi haluaa nimetä sinut hoitamaan asioitaan sitten kun ei itse enää kykene – katso tästä, mitä tehtäviä edunvalvojalle kuuluu

Valtuutus voidaan ja usein tehdäänkin siten, että laaditaan erityinen valtakirja, jossa todetaan henkilön kelpoisuus toimia toisen lukuun. Valtakirja saattaa olla yleisvaltakirja tai sitten siinä on yksilöity ja rajattu tarkemmin valtuutetun toimivalta. Tällainen valtakirja voidaan peruuttaa siten, että valtuuttaja ottaa takaisin tai hävityttää valtakirjan.

Markkinainformaatio

Valtuutus voi olla hyvin yleisluontoinen taloudellisten tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten annettu valtuutus. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta. Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita (esim. pankkiasiat) tai henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat). Yleinen valtuutus antaa oikeuden hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita.

Puhevalta valtakirjan perusteella

Jos yhtiökokous on päättänyt valtuutuksen lyhyemmästä voimassaoloajasta, niin voimassaoloajan päättyminen täytyy ilmoittaa tarkkana päivämääränä. “Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti” ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle.

Valtakirja

Perheen ulkopuolinen varavaltuutettu (tilapäinen varahenkilö) on tarpeen niissä tapauksissa joissa valtuutettu on jäävi, esim. lahjat, perheen sisäiset kaupat tai valtuutetun edustaminen kuolinpesässä. Hän saa perusmallin mukaan vain niitä tietoja jotka tarvitaan sitä tehtävää varten jota varavaltuutettu tekee, ei siis kaikkea tietoa (esim. terveystietoja ei tarvita laskujen maksamista varten).

Töihin Aktiaan

Kuolinpesän osakkaat voivat sähköisesti valtuuttaa henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. Valtuutuksen voi tehdä alla olevasta lomakkeesta suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla. Jokaisen osakkaan on täytettävä sähköinen valtakirja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Suosittelemme, että valtakirja täytetään vasta, kun olette tutustuneet vainajan kuolinpesään sekä sopineet valtakirjan sisällöstä yhdessä muiden osakkaiden kanssa.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Omien asioiden hoito voi vaikeutua esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi.