Vähennyskelpoiset kulut verotuksessa

Vähennyskelpoiset kulut verotuksessa

Vähennyskelpoiset kulut verotuksessa

2 Tuloverolaskelma

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Näin tienaat satoja euroja – voitko vähentää esimerkiksi tietokoneen verotuksessa?

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Mitkä yrityksen kulut ovat vähennyskelpoisia?

Usein kuuluu kysyttävän, voiko tätä tai tuota vähentää yrityksen verotuksessa. Pääsääntö on, että yrityksen liiketoiminnan kulut ovat vähennyskelpoisia. Aina rajanveto vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman välillä ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Tässä listattuna joitain yleisimpiä kustannuksia. Luokittelu ei ole kuitenkaan aukoton. Eri yritysten liiketoiminta on erilaista ja siten myös vähennyskelpoisissa kustannuksissa on eroja.

Miten huomioin kirjanpidon ja verotuksen eroja tuottoja ja kuluja kirjattaessa

Edustuskulut: Edustuskuluja ovat yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden kulut, joilla pyritään uusien liikesuhteisen luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen. Edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50 prosenttia. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edustuskuluilla ei kuitenkaan ole.

Elämänhajuiset esimerkit

Pienyrittäjällä ei aina välttämättä ole erillistä toimistoa, vaan yrityksen toimintaa harjoitetaan kotoa käsin. Tällöin on mahdollista tehdä työhuonevähennys. Vähennys voi olla joko verohallinnon vahvistama työhuonevähennys tai työtilan kulut voidaan laskea työtilan todellisten kulujen mukaan. Jälkimmäinen on hieman työläämpi, mutta kannattaa silloin, kun työtilan kulut ovat verohallinnon työhuonevähennystä suuremmat.

Firman pikkujoulut tulossa – mitä saat vähentää verotuksessa?

Ansiotulon ja pääomatulon jakautuminen riippuu toiminimen nettovarallisuudesta. Nettovarallisuuden laskemiseen käytetään yleensä edeltävän verovuoden tietoja. Jos elinkeinotoiminta on vasta alkanut, käytetään laskemisessa saman vuoden nettovarallisuutta. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen veronalaisista varoista vähennyskelpoiset velat. Jos toiminimi on maksanut ennakonpidätyksen alaista palkkaa, lisätään näistä 30 % nettovaroihin.

Verohallinnon ohjeita

Edustusmenoina pidetään Verohallinnon ohjeen mukaan asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistuvat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin.

Veroilmoitus ja palkansaajan tulonhankkimiskulut 2018

Verottaja vähentää ilman eri selvitystä palkkatulosta tulonhankkimiskuluna viran puolesta 750 euroa, kuitenkin enintään vuotuisen palkkatulon määrän. Kustannusten selvittämiseksi ei siis kannata nähdä vaivaa, jos todelliset tulonhankkimiskulusi eivät ylitä 750 euroa. Merkitse yhteissummaltaan 750 euroa ylittävät kulusi täysimääräisenä vähentämättä niistä kaavamaista tulonhankkimisvähennystä.

Luontokohteiden suojelu

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

Juhlahumua ja kirjanpitoa – joulukulujen vähennyskelpoisuus ja verotus

Joululahjat liikekumppaneille tai glögitarjoilu asiakkaille ravintolassa ovat edustuskuluja. Edustuskuluista ei saa vähentää arvonlisäveroa, koska ne ovat luonteensa vuoksi lähellä yksityisiä elantokustannuksia ja kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Tuloverotuksessa kuluista saa vähentää puolet.  Edustuskulujen tositteista  on oltava selvitettävissä kulujen luonne ja niiden liittyminen elinkeinotoimintaan. Esimerkiksi osallistujien nimet on suositeltavaa kirjata ylös.

Vähennyskelpoiset menot elinkeinotoiminnassa

Vähennyskelpoisia menoja ovat niin ikään elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat sekä heidän ja heidän omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avustukset, sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus- tai muiden vastaavien oikeuksien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja muut sellaiset maksut tietyin poikkeuksin ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapaturmavakuutusmaksut sekä muut lakiin perustuvat pakolliset maksut.

Nämä kulut voit laittaa yrityksen kirjanpitoon – 16 vinkkiä

Henkilökunnan lahjat – enintään 100€ arvoiset tavaralahjat ovat vähennyskelpoisia menoja, jos ne ovat koko henkilökunnalle samantyyppisiä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys tekee joululahjoja, se ei voi antaa lahjoja vain tietyille henkilöille, vaan joululahjat on järjestettävä koko henkilökunnalle. Rahaan verrattavat lahjat, kuten esimerkiksi lahjakortit verottaja katsoo palkaksi.

Muista asuntolainan ja sijoitusasunnon lainojen verovähennys

3) vaihto-omaisuuden hankintamenosta 28 §:n 1 momentin nojalla tehtyä vähennystä vastaava määrä siltä osin kuin hyödykkeen todennäköinen hankintameno, luovutushinta tai kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen nettorealisointiarvo verovuoden päättyessä ylittää sen jäljellä olevan hankintamenon;

EU-kansalaisten matkustusasiakirjat

Käyttökorvaus on tuloverolain mukaan tietokirjailijan kohdalla yleensä veronalaista ansiotuloa. Pääsääntö on, että mikäli tekijänoikeustulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan, eli itse luotuun tekijänoikeuteen, tulo verotetaan ansiotulona. Käyttökorvaus verotetaan pääomatulona vain, jos tekijänoikeus on joko ostettu, siirtynyt perintönä tai testamentilla.

Muut vakuutukset

Työtulo ei ole sama asia kuin toiminimesi yksityisotot, tulos tai liikevaihto. Työtulo on se määrä, jonka sinä maksaisit toiselle, jotta hän tekisi sinun työsi. Tämän tulee olla realistinen summa. Et voi perustella YEL-vakuutuksen ottamatta jättämistä esimerkiksi liian pienellä tuntipalkalla. Toisin sanoen: jos teet paljon töitä yrittäjänä, tai olet kokopäiväinen yrittäjä, tulee sinun ottaa YEL-vakuutus.

Tilaaminen ja käyttöehdot

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.