Toiminimen kilometrikorvaus verotuksessa

Toiminimen kilometrikorvaus verotuksessa

Toiminimen kilometrikorvaus verotuksessa

Toiminimen tulos

Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 % (verovelvollisen niin vaatiessa 10 % tai verovuodesta 2010 alkaen myös 0 %) yrityksen nettovarallisuudelle lasketusta tuotosta. Näin laskettu pääomatulo-osuus verotetaan 30 %:n verokannan mukaan. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34. Loppuosa tilikauden tuloksesta verotetaan yrittäjän ansiotulona progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Toiminimen kilometrikorvaus ja päivärahat verotuksessa.

Esimerkki 1: Olet ajanut autollasi elinkeinotoiminnan ajoja 5 000 kilometriä vuoden aikana. Muut ajot, esimerkiksi matkat kodin ja kiinteän toimipaikkasi välillä ovat olleet 25 000 kilometriä vuoden aikana. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, kuuluu auto yksityisvaroihin. Et ole vähentänyt kirjanpidossa auton kuluja, joten saat tehdä lisävähennystä 5 000 kilometrin perusteella 2 100,00 euroa (0,42e/km x 5 000 km).

Kilometrikorvaus 2019

Ansiotulon ja pääomatulon jakautuminen riippuu toiminimen nettovarallisuudesta. Nettovarallisuuden laskemiseen käytetään yleensä edeltävän verovuoden tietoja. Jos elinkeinotoiminta on vasta alkanut, käytetään laskemisessa saman vuoden nettovarallisuutta. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen veronalaisista varoista vähennyskelpoiset velat. Jos toiminimi on maksanut ennakonpidätyksen alaista palkkaa, lisätään näistä 30 % nettovaroihin.

Toiminimen alv-huojennus

Jälkeenpäin verotus hoidetaan sitten tarvittaessa kuntoon sen todellisen (eli toteutuneen) tilanteen mukaan. Jos maksoit liikaa ennakkoveroa, saat rahat myöhemmin takaisin veronpalautuksena. Jos puolestaan maksoitkin liian vähän, voit pulittaa myöhemmin täydennysmaksua. Jos jätät täydennysmaksujen maksamisen väliin, saat kiusaksesi (korolliset) jäännösverot, joita puhekielessä monesti mätkyiksi kutsutaan.

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Lisävähennyksen edellytyksenä on myös, että tilapäinen työmatka tehdään yli 15 kilometrin etäisyydelle joko elinkeinonharjoittajan varsinaisesta toimipaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Lisäksi työntekemispaikan on oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta toimipaikasta että asunnosta. Lisävähennystä ei voida tehdä, mikäli tilapäinen työmatka tehdään alle 5 kilometrin päähän toimipaikasta. 

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Asunnon ja varsinaisten toimipaikkojen väliset matkat ovat yksityisajoa. Verohallinnon ohjeen mukaan (Dnro A116/200/2016) ne vähennetään asunnon ja työpaikan välisten matkojen säännösten mukaan esitäytetyllä veroilmoituksella. Tällöin otetaan huomioon omavastuu, joka vuonna 2017 on 750 euroa, ja matkakulujen enimmäismäärä, joka vuonna 2017 on 7 000 euroa.

Vähennettävät kulut

Auton käyttöön liittyvissä verovähennyksissä on kaksi skenaariota: Auto on tai ei ole yrityksen kirjanpidossa. Mikäli yli puolet ajoista liittyy selkeästi elinkeinotoimintaan, tulee auto olla liikkeen kirjanpidossa, jolloin nämä kulut vaikuttavat yrityksen tulokseen. Tällöin yksityisajon osuus vähennetään yrityksen kuluista veroilmoituslomakkeella. Huomaa, että kodin ja työpaikan väliset matkat lasketaan yksityisajoksi. Omista ajoistaan kannattaa pitää ajopäiväkirjaa, jolloin on helpompi osoittaa tietyt matkat yksityiseksi käytöksi myös jälkikäteen, jos verottaja niistä kysyy.

Yhtiömuodon muuttaminen toiminimestä osakeyhtiöksi

Liikkeenharjoittaja, toiminimi (T:mi): Nettotulovaikutus 0 €. Ei voi vähentää verotuksessaan.
Henkilöyhtiö (Ay tai Ky) ja osakeyhtiö (Oy):
Nettotulovaikutus noin 450 €/vuosi. Edellytyksenä palkan maksu yrittäjälle. Yritys voi maksaa yhden ruokailun yhtä kokopäivärahaa (matkankesto yli 10 tuntia) kohden, eikä se vähennä päivärahan määrää. Jos ruokailuja on kaksi, päivärahaa maksetaan 50 %. Puolipäivärahan (yli 6 tuntia) puolittaa jo yksikin ruokailu.

Fiksu pienyrittäjä tuntee verovähennysvinkit

Pienhankintoihin kuuluu kaikki käyttöomaisuus, jonka hankintahinta on alle 850 euroa (kun alv 0%) ja nämä voidaan vähentää verotuksessa kerralla hankintavuonnaan. Tulee kuitenkin muistaa, että pienhankinnoista voidaan vähentää yhdellä tilikaudella yhteensä enintään 2500 euroa. Sen sijaan ATK-ohjelmistot, joita käytetään yrityksen toiminnassa, kuten esimerkiksi Microsoft Office -lisenssi tai Adoben ohjelmien lisenssit, ovat myös vähennettäviä. Etenkin kalliit lisenssit voi myös aktivoida taseelle ja niiden poistot tehdään tavallisesti viiden vuoden aikana tasapoistoin.

Tarvitsetko apua kirjautumisessa?

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2001 antamassa ratkaisussa KHO 2001 t. 176 oli kyse toimitusjohtajan toissijaisesta työpaikasta. Tapauksessa toimitusjohtaja työskenteli kahdella eri paikkakunnalla sijaitsevissa toimipaikoissa yhtä paljon. Näissä oloissa korkein hallinto-oikeus katsoi, että ensisijainen työpaikka on siinä kaupungissa, jossa sijaitsi myös toimitusjohtajan asunto. Toinen toimipisteistä katsottiin hänen toissijaiseksi työpaikakseen.

Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Tilinpäätös lähenee – Mitä yritys voi vähentää verotuksessa?

Kirjoittajat toimivat Talenomilla kirjanpidon johtavina asiantuntijoina. He vastaavat työssään tilitoimistopuolen kouluttamisesta kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja sisäisen laskennan alueilla, uusien konsulttituotteiden suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä erilaisista asiantuntijatoimeksiannoista asiakasrajapinnassa. Kirjoittajat ovat erittäin menestyksekkäästi vetäneet mm Talenomin KLT-valmennusta muutaman viimeisen vuoden aikana – Talenom on saanut kymmeniä uusia KLT-kirjanpitäjiä.

Yhteystiedot

Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa, voi saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, verovelvollinen voi saada huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron. Jos liikevaihto on vähintään 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, verovelvollinen voi saada osittaisen huojennuksen tilittämästään arvonlisäverosta. Hoidamme tilitoimistossa alarajahuojennuksen hakemisen asiakkaan puolesta automaattisesti.

Toiminimi vai osakeyhtiö – verotus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen ja osakeyhtiön verotuksessa on isoja eroja. Osakeyhtiön verotuksessa on enemmän mahdollisuuksia ja sen verotus on kevyempi kuin toiminimen verotus. Lisämahdollisuukset aiheutuvat suuresti siitä, että osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö ja se voi tehdä omistajan kanssa sopimuksia. Tässä kirjoituksessa kerron, millaisia lisämahdollisuuksia on osakeyhtiön verotuksessa yksityisen elinkeinonharjoittajan verotukseen nähden.

Verovähennykset toiminimelle – Mitä saa vähentää ja mitä ei?

Toiminimiyrittäjän verovähennykset ovat tärkeä etu yritystoiminnassa ja yrittäjän kannattaakin hyödyntää kaikki mahdolliset verovähennyskelpoiset kulut. Verovähennyksellä tarkoitetaan verotettavasta tulosta vähennettävää todellisia kuluja vastaavaa rahamäärää. Näin ollen verovähennyksen avulla verotettava summa pienenee, mikä myös vähentää maksettavien verojen määrää. Verovähennyksen saamisessa yrittäjän tulee muistaa, että kaikki kuitit ja tositteet tulee toimittaa joko kirjanpitäjälle tai kirjanpitosovellukseen liiketoimintaan liittyvistä menoista.

Holvi Blogi | Makers & Doers

Toiminimen kirjanpitoa tehdessä voi tulla eteen tilanne jossa ammatinharjoittaja joutuu tekemään poiston hankitusta hyödykkeestä esimerkiksi tietokoneesta, kalustotsta tai muusta irtaimistosta. Tässä artikkelissa on lyhyesti kerrottu miten poistoja tehdessä pitää menetellä ja mitkä ovat nuo yleisimmät lait ja säännöt, jotka koskevat poistojen kirjauksia. Poistojen tekeminen menojäännöspoistomenetelmällä on helppoa Zervantin avulla.

Vaikuttaako yhtiömuoto yrittäjän auton käsittelyyn verotuksessa?

Edustuskulut: Edustuskuluja ovat yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden kulut, joilla pyritään uusien liikesuhteisen luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen. Edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50 prosenttia. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edustuskuluilla ei kuitenkaan ole.

YRITYSTOIMINTA

Myös ulkomaille tehdyn työmatkan lisääntyneet elantokulut vähennetään ensi sijassa verovelvollisen selvityksen perusteella. Jos kuluista on edellä esitetyn mukainen selvitys, mutta määrä joudutaan arvioimaan, ulkomaille tehdyn vähintään 10 tuntia kestäneen työmatkan osalta vähennys voidaan tehdä noudattaen palkansaajan ulkomaanpäivärahoja vastaavia perusteita ja summia. Jos verovelvollinen asuu ulkomailla kodinomaisissa olosuhteissa (esim. opettajien Fulbright-vaihto) lisääntyneet elantokulut voidaan muun selvityksen puuttuessa arvioida puoleen kyseisen maan päivärahan määrästä.