Tilinpäätös aikaraja

Tilinpäätös aikaraja

Kirjautuminen

Tilinpäätöstä koskevat monet määräykset ja muotovaatimukset. Se on esimerkiksi laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta, jonka mukaan tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava. Laskun päiväys tai maksamisen ajankohta eivät siis ratkaise. Tilinpäätöksestä on aina laadittava tasekirja sekä tase-erittelyt.

Seuraa meitä

Puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja voi tarvittaessa täydentää. Täydennä tilinpäätösasiakirjoja lähettämällä kaupparekisteriin tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä (ei pelkkiä täydennyksiä). Näin varmistamme, että tilinpäätöstiedot rekisteröidään kokonaisuutena oikein.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Kun kirjanpitovelvollinen on fyysinen henkilö, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, hänen on allekirjoitettava tilinpäätös. Yhteisön tai säätiön tilinpäätöksen allekirjoittaa sen hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet sekä toimitusjohtaja taikka vastaavassa asemassa olevat henkilöt. Lähtökohtaisesti kaikki allekirjoitusvelvolliset allekirjoittavat tilinpäätöksen. Tilinpäätös on kuitenkin kirjanpitolain mukaisesti valmis, kun toimi- ja päätösvaltainen osa hallituksen jäsenistä on sen allekirjoittanut.

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen kaupparekisteriin

Varsinkin monille uusille toiminimiyrittäjille tilinpäätöksen merkitys ja tarpeellisuus saattavat kuitenkin olla aavistuksen verran hämäränpeitossa. Siinä missä osakeyhtiöille tilinpäätös on aina pakollinen, mikroyrityksiksi luokiteltavilta toiminimiyrittäjiltä ei enää kirjanpitolain uudistumisen (2016) jälkeen ole vaadittu tilinpäätöksen tekemistä.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Liiketapahtumista tulee tehdä merkinnät siten, että kirjanpitovelvollinen voi jatkuvasti selvittää ostovelkojen ja myyntisaamisten määrän ja kirjanpidosta voidaan saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Sen estämättä, mitä tämän luvun 2 §:ssä säädetään, ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

Tositeaineiston puutteellisuus

Pitkäaikainen kokemus pienten yritysten tilintarkastuksista on osoittanut kirjanpidon tason maassamme olevan hyvin vaihtelevaa. Olen havainnut, että tieto säännösten muuttumisesta ei aina tavoita tekijää, vaan kirjanpitoa tehdään vanhentuneiden säännösten mukaisesti. Kirjanpidon ongelmat saatetaan havaita vasta esimerkiksi tilintarkastajan vaihtuessa, jos yhtiöllä on ollut pitkäaikainen maallikkotasoinen tilintarkastaja, joka ei ole puuttunut asioihin.

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä

Kaikkien veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen (mm. osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja ei-keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden) pitää liittää tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen. Lisäksi veroilmoitusta 6C käyttävät ammattikorkeakouluosakeyhtiöt liittävät tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen.

Toimintakertomus

Kohta on taas käsillä vuodenvaihde ja talousihmisten kiireisin aika – tilinpäätösaika. Kirjanpitolaki edellyttää yritykseltä tilikauden ajalta laadittavaksi tilinpäätöksen, joka sisältää kuvauksen tuloksen muodostumisesta eli tuloslaskelman, taseen joka kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä sekä näiden liitetiedot. Lisäksi suurten yhtiöiden ja pörssiyhtiöiden tulee laatia rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Osakeyhtiön ja konsernin tilinpäätökset ammattitaidolla

Tilinpäätös on meille enemmänkin kuin vain kirjanpidollinen tulos ja tase. Tilinpäätöstyö on pitkälti kommunikointia niin yrityksesi kuin eri sidosryhmien, kuten tilintarkastajien ja rahoittajien, kanssa. Meille on tärkeää, että tilinpäätös tehdään yhteistyössä ja että sinä tiedät mitä tilinpäätös sisältää. Oikean kuvan antava tilinpäätös on usein myös ratkaiseva dokumentti yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.   

Tilintarkastaja säätiössä

Tilintarkastaja ei ole vastuussa siitä, että tilinpäätös on oikein tai siitä, että hallinto täyttää lain vaatimukset. Nämä asiat ovat säätiön hallituksen vastuulla. Tilintarkastaja on vastuussa siitä, että hän on suorittanut tilintarkastuksen hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Opas rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen

Seminaarissa saamani käsityksen mukaan lakisääteisesti raportoitavien tietojen laajuuden ja syvällisyyden ei pitäisi tuottaa vaikeuksia yrityksille, joilla on jo kokemusta vastuullisuusraportoinnista ja prosessit tällaista raportointia varten. Lakisääteistä NFI-raportoinnin tasoa ei pidetty kovinkaan laajana. Seminaarin pohjalta vaikutti siltä, että yritykset tullevat kertomaan vastuullisuusasioista laajemmin kuin laki itsessään vaatii.   

Perustus­laki­valiokunnan sote-kokouksessa saatetaan määrittää hallituksen tilin­päätös

Tavanomaisesti yhtiöissä on vanhastaan määräys lyhyemmästä määräajasta, mutta mikäli yhtiöjärjestyksessä on määräys varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohdasta, on asiassa noudatettava kuitenkin asunto-osakeyhtiölain määrittämää kuuden kuukauden määräaikaa. Ja mikäli edellä mainitut seikat toteutuvat, ei ole mitenkään väärin pitää varsinaisia yhtiökokouksia totutusti maalis-huhtikuussa.

Keskity siihen, missä olet paras

2. Orkesterin toimintaan tärkeänä osana kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2016: 5348 osallistujaa). Uusia yleisöryhmiä tavoitellaan toteuttamalla konsertteja mm. päiväkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa. Myös avoimet kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja koululaisten musiikkityöpajat mahdollistavat uudenlaiset kohtaamiset muusikoiden ja kuulijoiden välillä. 

JHS-suositukset (JUHTA – julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta)

Suomessa toimivat kansainvälisen pörssikonsernin Accenturen tytäryhtiöt Accenture Oy, Accenture Technology Solution Oy ja Accenture Services Oy saivat kaikki KPMG:n tilintarkastajalta huomautuksen tilinpäätöksen myöhästymisestä. Yhtiöiden tilikausi päättyi elokuun lopussa 2013, mutta tilinpäätökset oli laadittu ja allekirjoitettu vasta helmikuun 26. päivänä tänä vuonna. Yhtiö ei tee Suomessa konsernitilinpäätöstä.

Taloushallinnon asiantuntija ja kumppani Jyväskylässä

Kokonaisvaltainen taloushallinto sisältää kirjapidon, laskumerkinnät, sähköisen taloushallinnon, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen. Jotta tilitoimisto voi tarjota toimintaasi edesauttavan taloushallinnon palvelut parhaimmalla mahdollisella tavalla, on tilitoimiston oltava paitsi asiantuntija omalla alallaan myös kokenut toimialallasi. Me olemme sekä osaavia että kokeneita!

Helsingin seudun kauppakamari

Vuoden 2018 talousarvioesitys käsitellään syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa ja varsinaiset verolait vahvistetaan loppusyksystä. Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia, joten on tärkeää seurata viestintää muutoksista. Talousarvioesityksen, budjettiriihen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2018 muun muassa seuraavat muutokset.

Koska lasku perintään? Opas yrityksille.

7 Mitä tarkastetaan? Toiminnantarkastajan tehtävät Toiminnantarkastajan tehtävänä on ensisijaisesti arvioida: 1. yhdistyksen hallinnon järjestämistä, 2. kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, 3. johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta 4. jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.