Tilinpäätöksen rakenne

Tilinpäätöksen rakenne

Tuotot ja kulut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

7 Suoriteperusteinen, kahdenkertaiseen kirjanpitoon perustuva tilinpäätös ANTAA OIKEAT JA RIITTÄVÄT TIEDOT KIRJANPITO- VELVOLLISEN TOIMINNAN TULOKSESTA JA TALOU- DELLISESTA ASEMASTA Eri asia on, jos ei ole noudatettu lainsäädäntöä ja hyvää kirjanpitotapaa. Sen toteaminen on joskus työlästä. E Laitila 7

Tilinpäätöksen rakenne

Tilinpäätös ja tilintarkastus

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Sivukartta

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä (tai muuna valittuna päivänä).  Siinä missä tuloslaskelma listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä, taseessa yrityksen raha- ja hyödykevirrat on ”jähmetetty” tiettyyn yksittäiseen päivään. Yrityksen varat ja velat muuttuvat koko ajan, kun hyödykkeitä ostetaan ja myydään. Taseessa liike on pysäytetty.

(ESP) Tilikartta-ja tilinpäätöksen tietojen tuominen

2008 Lainsäädännössä asetettujen vaatimusten kanssa kaikki Espanjalaisten yritysten tarvitaan uuden kaavion tilien standardin mukaisia. Lisäksi määräykset edellyttävät muutokset kaikki pakolliset virallisia raportteja, mukaan lukien taseen, tuotot ja kulut ja kassavirta. Sijaan manuaalisesti luomalla uuden tilikartan tilit ja tilinpäätösten perusteella näitä vaatimuksia, voit ladata malleja tilikartan tilejä ja tilinpäätöksen, muokata niitä oman yrityksen tarpeiden perusteella, tallentaa tekstitiedostona ja tuoda neMicrosoft Dynamics AX

Tilinpäätöksen rakenne

Lataa PDF-raportti

Vakuutusyhtiön tulee valita taseen pääryhmään “Sijoitukset” sisältyvien sijoitusten arvostustapa siten, että tiettyyn käyttötarkoitukseen luettaviin varoihin sovelletaan yhdenmukaisia arvostusperiaatteita. Jos vakuutusyhtiö valitsee arvostusperiaatteeksi kirjanpitolain 5 luvun 2 a tai 2 b §:n mukaisen arvostamisen, vakuutusyhtiö ei voi soveltaa vastaavaan käyttötarkoitukseen luettaviin muihin vastaaviin varoihin samanaikaisesti tämän luvun 16 §:n arvostusperiaatteita. Valittua arvostustapaa on noudatettava johdonmukaisesti.

Tilinpäätöksen rakenne

Teemu Laitinen

Tilintarkastuskertomuksessa on nykyisin kaksi osaa. Kertomuksen ensimmäisen osan alussa on lausunto tilinpäätöksestä ja sen perustelut. Muutoin ensimmäisessä osassa käsitellään tilinpäätöstä koskevat johdon velvoitteet sekä tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käyttämässämme kertomusmallissa tilintarkastajan velvollisuuksia on kuvattu tarkemmin tilintarkastuskertomuksen mukana tulevassa liitteessä.

1.     Mitä tase kertoo?

Jos haluaa tutkia yhdistyksen talouden nykytilaa syvällisesti, on taseen ymmärtäminen välttämätöntä. Tyypillistä kuitenkin on, että tase sivuutetaan tilinpäätöksen tarkastelussa nopeasti tai sitä ei ymmärretä ollenkaan. Tässä kirjoituksessa on esitelty muutama menetelmä, joilla yhdistysten johtajat, hallituksen jäsenet ja taloudesta vastaavat henkilöt voivat tehdä tasetta ymmärrettävämmäksi itselleen ja toisille. Läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että esimerkiksi yhdistyksen kokouksissa tilinpäätös osataan selittää kattavasti ja ymmärrettävästi jäsenistölle.

Lähiopetus

Tilinpäätösinformaation käyttötarkoituksia ei kirjanpitolaissa ole määritelty. Laissa edellytetään oikean ja riittävän kuvan antamista tuloutuksesta ja taloudellisesta asemasta. Yleisesti tunnettuja tilinpäätösinformaation käyttötarkoituksia ovat velallisia, yrityksen asiakkaita ja hankkijoita koskevat analyysit sekä sijoituskohteiden analysointi ja osake­yhtiölain mukainen varojenjakopäätös.

JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

Toimintakertomuksen lisäksi yhtiö voi halutessaan täydentää tilinpäätösinformaatiota laatimalla myös erillisen vuosikertomuksen, jonka muotoa ei ole säännelty kirjanpitolaissa kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muotoa. Vuosikertomus ei ole myöskään tilintarkastuksen kohteena, joten sen tieto on varmentamatonta. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti tilinpäätös ja toimintakertomus ovat molemmat tilintarkastuksen kohteena, mutta meneillään olevan tilintarkastuslain muutosesityksen mukaisesti toimintakertomus jäisi tulevaisuudessa laajan tilintarkastuksen ulkopuolelle.

Kannattavuus

Vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivat kunnossa, tulee yrityksen selviytyä myös liiketoimintansa juoksevien kulujen maksuista. Jos palkkoja tai tavaraostoja ei kyetä maksamaan, yritys voi ajautua heikon maksuvalmiutensa vuoksi maksukyvyttömäksi ja sitä kautta vaikka konkurssiin. Maksuvalmiutta voidaan mitata sekä staattisilla taseesta lasketuilla että dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Erillisten liitetietojen antaminen ei ole tarpeen, jos tuloslaskelmasta, taseesta tai rahoituslaskelmasta ilmenevät jo tiedot, jotka voitaisiin antaa myös liitetietoina. Liitetiedot voivat olla tuloslaskelmaan ja taseeseen nähden lisätietoa tai niissä esitettävien tietojen edelleen erittelyä.

Asiantuntija-artikkelit

Opas on laadittu ensisijaisesti yritysrahoitustehtävissä toimivien henkilöiden käyttöön. Se on käsikirja, johon on koottu Yritystutkimus ry:n yhteisesti sopimat tilinpäätöksen analysointisuositukset. Kirja soveltuu opetuksen tukimateriaaliksi. Opas pohjautuu pääsääntöisesti 31.12.1997 voimaan tulleeseen kirjanpitolakiin ja -asetukseen, 1.9.2006 uudistettuun osakeyhtiölakiin sekä 1.7.2007 voimaan tulleeseen tilintarkastuslakiin.

Rakennusyhtiön konkurssi pysäytti taloyhtiön rakennustyöt Helsingin Viikinmäessä

Liitetiedoilla voidaan tarvittaessa täydentää toimintakertomusta, tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedoissa voi olla esimerkiksi tiedot annetuista panteista, kiinnityksistä ja takauksista. Lisäksi voidaan selvittää esimerkiksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteita taikka tuloslaskelman ja taseen erien tarkempaa sisältöä. Liitetietojen tulee vastata tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä tietoja.