Tilinpäätöksen liitetiedot malli

Tilinpäätöksen liitetiedot malli

Tilinpäätöksen liitetiedot malli

Kirjanpidon ABC

Kirjanpitokoulun ensimmäisessä osassa käsittelimme tilinpäätöksen laatimisen yleis­periaatteita ja toisessa osassa käsittelimme tasetta, sen pysyvien vastaavien erien arvostamista ja jaksottamista. Kolmannessa osassa jatkettiin taseen vaihtuvien vastaavien ja velkojen osalta samaa aihe­piiriä. Tässä neljännessä osassa ovat vuorossa tulos­laskelma, PMA:n mukaiset liitetiedot ja tuloslaskelma- ja tasekaavat. Viimeisessä, viidennessä osassa on vuorossa tentti. Tammikuun 1. päivänä 2016 voimaan astunut kirjanpitolain uudistus on vahvasti mukana sarjassa.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kirjan päivityksessä on huomioitu muun muassa viimeaikaiset muutokset lainsäädännössä ja muissa määräyksissä, kirjanpitolautakunnan viimeisimmät yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat, toiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiat, virtuaalivaluutat ja tilinpäätöksen sähköinen allekirjoittaminen. Lisäksi on selkeytetty lakien ja asetusten vaatimusten esittämistä suhteessa Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksiin.  

Uudistetusta kirjanpitolaista muilla verkkosivustoilla

Tase-erittelyyn liittyen yhdistyksen tulee pitää omistamastaan kalustosta luetteloa. Kalustoluettelossa tule ilmetä ainakin esineen nimi hankintahinta ja hankintavuosi. Lisäksi kalustoluettelossa voidaan ilmoitta esineen myöhemmät vaiheet (katso sarake: huomautuksia), kenen hallussa/vastuulla esine on sekä arvokkaamman omaisuuden osalta myös sarja- tai valmistusnumero.

Tilinpäätökseen kannattaa panostaa

Tilinpäätöksessä hitaasti kuluvasta omaisuudesta, kuten kalustosta ja rakennuksista (esimerkiksi kämpästä), tehdään vuosittain niin sanottuja poistoja eli merkitään menoksi pieni summa, esimerkiksi jokin hankintahinnan prosenttiosuus. Näin suuret hankinnat voidaan jakaa useamman vuoden kuluiksi. Pienten ja nopeasti kuluvien esineiden hinnat on syytä kirjata kuluksi kerralla; niiden ostamista ei kannata jaksottaa poistojen avulla.

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä

Puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja voi tarvittaessa täydentää. Täydennä tilinpäätösasiakirjoja lähettämällä kaupparekisteriin tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä (ei pelkkiä täydennyksiä). Näin varmistamme, että tilinpäätöstiedot rekisteröidään kokonaisuutena oikein.

Tositteet ja juokseva kirjanpito¶

Tapahtumien kirjaamisessa ei nykyisessä laissa ole muuta määräaikaa kuin se, että tarpeelliset ilmoitukset (esim. arvonlisäveroa varten) ehditään antaa ja yrityksen tai yhdistyksen päättäjillä on riittävä tieto taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen kirjanpitoa ei enää saa muokata. Aivan pienen yhdistyksen olisi laillista laatia kirjanpito kerran vuodessa jälkikäteen, kunhan kaikki tositteet on säilytetty huolellisesti. Kaikki käteisellä rahalla suoritetut maksut on kuitenkin kirjattava viipymättä.

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

19 Malliyritys Oy, Y-tunnus (9) Tase-erittelyiden liitteet Varaston arvo (liite 1) Tuote ostohinta 0 % määrä yhteensä :n historia -kirja 18, jäsenviirit punainen 2, ,50 jäsenviirit vihreä 2, ,00 jäsenviirit keltainen 2, ,00 jäsenviirit sininen 2, ,50 kangasmerkit 0, ,00 TAVARAT YHTEENSÄ 0 % Inventaarion laati Henri Havainnollinen hallituksen jäsen

Teemu Laitinen

Tilintarkastuskertomuksessa on nykyisin kaksi osaa. Kertomuksen ensimmäisen osan alussa on lausunto tilinpäätöksestä ja sen perustelut. Muutoin ensimmäisessä osassa käsitellään tilinpäätöstä koskevat johdon velvoitteet sekä tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käyttämässämme kertomusmallissa tilintarkastajan velvollisuuksia on kuvattu tarkemmin tilintarkastuskertomuksen mukana tulevassa liitteessä.

Luokitukset

Raporttipohjan poistaminen aineistosta
Valmis raporttipohja on mahdollista poistaa valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta. Toiminto löytyy raportilta. Avaa raportti raportin nimeä klikkaamalla.

Käyttäjän luoman raporttipohjan hallinta

Jos avattu raportti on merkitty valmiiksi, ei se ole oletuksena muokattavissa. Raportin oikeassa reunassa on toiminnot, jotka valmiille raportille voidaan tehdä.

Kahdenkertainen kirjanpito

Yhtiösopimuksessa voidaan sopia, että yhtiöllä on toimitusjohtaja. Laki ei edellytä toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajana voi olla joku avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä taikka kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies taikka joku ulkopuolinenkin. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa huolellisuusvelvoitteen ja yhtiömiesten antamien ohjeiden mukaisesti.

Tilinpäätös

Liian yksityiskohtainen tuloslaskelma voi pienelle yritykselle olla vaarallinen sen takia, että se saattaa paljastaa liikesalaisuuksia kilpailijoille. Tällä perusteella on kirjanpitoasetukseen otettu säännös, joka sallii tuloslaskelman laatimisen lyhennettynä. Tämä on mahdollista, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista:

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Erillisten liitetietojen antaminen ei ole tarpeen, jos tuloslaskelmasta, taseesta tai rahoituslaskelmasta ilmenevät jo tiedot, jotka voitaisiin antaa myös liitetietoina. Liitetiedot voivat olla tuloslaskelmaan ja taseeseen nähden lisätietoa tai niissä esitettävien tietojen edelleen erittelyä.

Päävalikko

Tilikartan tulee vastata talousarvion raameja. Kirjattaessa tilitapahtumia tileille ne järjestetään asioittain. Kaikille tuloille ja menoille on omat tilinsä. Kirjaukset perustuvat aina tositteisiin, jotka todentavat tehdyn kirjauksen ja jotka numeroidaan juoksevasti. Käteisellä rahalla suoritetun maksun kirjaaminen on tehtävä viivytyksettä ja muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella ja niin, että veroilmoitus voidaan antaa säädetyssä ajassa.

IFRS-periaatteet

Basware Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan noudattaen 31.12.2018 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernin tilinpäätöstiedot esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta, ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin ellei laatimisperiaatteissa ole toisin mainittu.

Antti-Juhani Kaijanaho

Tilinpäätöstä laatiessa on syytä muistaa, että sen saattaa lukea yhdistyksen ulkopuolinenkin taho. Pienillä yhdistyksillä ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätöstään, mutta esimerkiksi rahoittajatahot saattavat haluta nähdä aiemmat tilinpäätökset. Tämä poikkeaa esimerkiksi kirjanpidosta ja tositeaineistosta, joita ei normaalioloissa tarvitse näyttää muille kun hallitukselle ja tilin- tai toiminnantarkastajille.

Johdannaiset tilinpäätöksessä

Johdannainen voi käsitteenä tuntua kaukaiselta ja saatat ajatella, että eihän se minun yritystäni koske. Ajattelet vain suurten yritysten käyttävän niitä. Johdannaisia löytyy kuitenkin myös keskisuurista ja pienistä yrityksistä. Johdannainen on rahoitusväline, jolla suojaudutaan ennalta määriteltyä riskiä vastaan. Kun mietit tarkemmin, muistat yrityksesi suojautuneen pankkilainan korkoriskiä vastaan koronvaihtosopimuksella, joka on yksi johdannaisten muoto. Johdannaisilla suojaudutaan myös esimerkiksi valuuttariskiä ja hyödykkeiden, kuten sähkön, hankinnan hintariskiä vastaan.

Tuotot ja kulut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käyttöomaisuuden taloudellisten pitoaikojen määrittelyissä on otettu huomioon kaluston käytön yksilölliset olosuhteet. Kuttereiden käyttöiäksi on määritelty käyttökokemusten perusteella 20 vuotta ja nopeille luotsiveneille 10 vuotta. Perusparannusmenojen hankintamenojen poistoaikaa määriteltäessä otetaan huomioon pääkohteen jäljellä oleva poistoaika ja kohteen todennäköinen taloudellinen pitoaika peruskorjauksen jälkeen. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä on noudatettu varovaisuuden periaatetta.

[Oppiminen] Oppiminen kategoriat

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.