Tiekunnan perustaminen

Tiekunnan perustaminen

Tiekunnan perustaminen

Murupolku

Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tieosakkaista muodostuva tiekunta. Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse kokouksessaan. Tiekunnan perustamisen edellytyksenä on, että kohteena olevaan tiehen kohdistuu pysyvä tieoikeus. Tienpidon ja hallinnon asiat käsitellään säännöllisesti pidettävissä tiekunnan kokouksissa ja kokouksen päätökset sitovat tieosakkaita. Tiekunta voi myös myöntää tieoikeuden uusille tien käyttäjille.

Tiekunnan perustaminen

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Halutessaan tieosakkaat voivat määrätyin edellytyksin perustaa tiekunnan tietä ja asioiden hoitamista varten joko keskenään perustamiskokouksessa tai maanmittauslaitos yksityistietoimituksessa. Menettelytapa riippuu siitä, onko tielle perustettu viralliset tieoikeudet (rasitetie) vai eikö. Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön virallinen toimituksessa perustettua tieoikeutta käyttää toisen omistamaa maata tienä kiinteistölleen pääsyä varten. Tieoikeuksien olemassaolon voi selvittää maanmittauslaitokselta.

Tiekunnan perustaminen

Tieongelma

Tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan tuottavan. Hyötyä arvioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruus ja missä määrin tietä kunkin osakkaan kohdalta käytetään tai tullaan käyttämään erilaisiin kuljetuksiin sekä tieosakkaan ehkä harjoittamasta elinkeinosta johtuva asiakkaiden tien käyttö.

Tiekunnan perustaminen

Welcome澳门银河为梦而年轻!

Tietä ei tarvitse kunnossapitää talvella kuin siihen saakka, kun on tarpeen. Nyt tämä asia on laissa sanottu selkeästi. Käytännössä talvihoito on tehtävä tiekunnan toimesta kauimmaiseen asuttuun taloon tai ympärivuotisesti käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon saakka. Lain sanamuodosta on tulkittavissa, että tiekunnan vastuulla on aurauksen lisäksi myös liukkauden torjunta.

Kaleva.fi suosittelee

Kaupunki tuntuu yhdyskuntalautakunnan esityslistan mukaan olevan luopumassa kokonaan aurauksen järjestämisestä kuten tähän asti. Tiekunnat siis saisivat vain rahallista avustusta. Siis kaikki sadat tiekunnat alkavat neuvotella auraajien kanssa, kuka minkäkin tien ottaisi auraukseensa. Traktorit ja koneet ajelee ristiin rastiin, kun ei ole yhteistä kilpailutusta. Tulee hiilijalanjälkeä.

Footer menu – Expanded FI

Porin kaupunki avustaa raha-avustuksella niitä yksityisteitä, joissa on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Avustusprosentti vuonna 2017 oli 34 prosenttia. Yksityistielle, joka on liikenteellisesti ja muutoin merkittävä, kuten esimerkiksi vilkas läpiajotie, avustusprosentti oli 39 prosenttia. Korkeamman avustusprosentin piiriin pääsemistä haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Voita sisäänpääsy Okraan itsellesi ja kaverillesi!

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Yksityistiet

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tiekunnan tiet, sopimustiet ja omat tiet. Tiekunnan teillä on olemassa oleva rasiteoikeus ja tiekunta on perustettu yksityistielain mukaisessa joko maanmittauslaitoksen tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa. Tiekunnassa päätökset tien hoidosta, tiemaksuista ym. tehdään tiekunnan vuosikokouksessa. Sopimusteillä ei ole perustettua tiekuntaa ja tien hoidosta käyttäjät sopivat yhdessä. Omat tiet ovat kiinteistön omaa käyttöä varten.

Jänkäsalo

Rekisteröity Jänkäsalon tiekunta perustettiin vuonna 1984. Tiekunnan perustaminen oli tarpeen tieavustusten saamiseksi. Tuohon aikaan Jänkäsalossa oli pelkästään kärrytieverkosto. Teiden parantamista ja tieverkoston laajentamista alettiin pohtia 90-luvun alussa. Samalla nostettiin esille ajatus lossiyhteyden saamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin tieyhteyttä mantereelle Pienen Jänkäsalon kautta, mutta sille tielle ei saatu rakentamislupaa. Seuraavana vaihtoehtona oli Jussilansalmen kautta tapahtuva yhteys. Tämä lopulta toteutuikin ja lossiyhteys saatiin vuonna 2005.

Yksityistielaki muuttuu – tavoitteena turvata myös puunkuljetukset

Yksityisteiden käyttöön ja tieasiointiin on tulossa muutoksia, kun yksityistielaki uudistuu ensi vuoden alussa. Maanomistajien kannattaa varautua kustannusten kasvuun, kun kuntien tielautakunnat lakkautetaan. Lautakuntien tehtäviä siirretään Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen ja valtion lupa- ja valvontavirastoon, jolloin tieasioiden riitauttaminen ja niistä valittaminen tulee nykyistä kalliimmaksi.

Media ja viestintä

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityistietä täytyy pitää käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuoden aikoina. Yksityistieasioista säädetään 1.1.2019 voimaan tulleessa uudessa 

Rovaniemi järjestää kylillä kevään aikana koulutustilaisuuksia yksityistielain muutoksesta.

Uuden lain myötä tiekuntien perustamista ja lakkauttamista on helpotettu. Perustaminen voidaan tehdä Maanmittauslaitoksen tietoimituksessa tai osakkaiden perustamiskokouksessa. Osakkaiden perustamiskokouksella tiekunta voidaan perustaa, jos on tieoikeudet ja kaikki osakkaat sekä tietä käyttävät elinkeinonharjoittajat ovat tiedossa. Tiekunnan kustannukset jaetaan osakkaiden ja käyttäjien käytön perusteella. Tiekunta voi jatkossa periä käyttömaksun ulkopuolisen käyttäjän säännöllisestä kulkemisesta sekä säännöllisiltä ja tilapäisiltä kuljetuksilta.

Transkriptio

5 Järjestäytymätön tie (71 ja 72 ) Tiekuntaa ei voi olla omalla tiellä eikä sopimustiellä Muutoinkaan tiekunta ei ole tarpeen, jos osakkaita vain muutama, alle 3 5 Tienpitoon liittyvistä asioista sovitaan, yleensä suullisesti Järjestäytymätön tie voi myös pitää kokouksia Tielautakunta voi hakemuksesta jopa lakkauttaa tiekunnan 4

Polku omaan metsään

Kustakin metsätiestä vastaavat tien omistavat osakkaat. Osakkaat ovat yleensä järjestäytyneet tiekunnaksi, mikä on suositeltavaa, sillä se helpottaa päätöksentekoa ja yhteisten asioiden hoitamista. Tiekunnassa asioista sovitaan enemmistöpäätöksellä. Jos tiekuntaa ei ole, päätösten pitää olla aina yksimielisiä, ja yksikin eriävä mielipide voi kaataa koko hankkeen. Tiekunnassa nimetään yleensä hoitokunta tai toimitsijamies, joka vastaa asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Hoitokunta koostuu yleensä kolmesta henkilöstä.

Yksi­tyis­tie­laki uudistuu – kansa­ne­dus­taja Pylväs: “Enää ei ole mahdollista toistuvasti käyttää yksityisteitä ilman lupaa ja korvauksia”

Yk­si­tyis­tie­la­ki Mo­nen suo­ma­lai­sen ar­jen liik­ku­mi­nen ta­pah­tuu yk­si­tyis­teil­lä. Täl­lä vii­kol­la vii­meis­tel­ty 360 000 ki­lo­met­riä kos­ke­va yk­si­tyis­tie­lain uu­dis­tus kos­ket­taa siis useim­pia suo­ma­lai­sia, kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Juha Pyl­väs to­te­aa tie­dot­tees­saan.