Tes palkka 2018

Tes palkka 2018

Sosiaalinen media

Kaupan alan sopimusratkaisu koskee kaupan työehtosopimuksen lisäksi kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirjaa (jatkossa kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja), Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstön työehtosopimuspöytäkirjaa, varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimusta sekä vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta

Työehtosopimukset

Oleellista on löytää yrityksen todellista tilannetta vastaava, työntekijöille edullinen ratkaisu. Erilaisia kustannustaso- ja kohdentamismalleja kannattaa esittää, ja kuten edellä todettiin, tässä voi olla mahdollisuus päästä eroon kikyn mukaisesta työajanpidennyksestä. Muitakin ”porkkanoita” ja kaupankäyntivälineitä kannattaa pohtia, omien edustettavien toiveet ja näkemykset huomioiden.

Tes palkka 2018

GTK

Kysymys Kertyykö joulurahaa ja talvilomaa samalta ajanjaksolta? Joulurahan piiriin voi ennen 1.2.2018 työsuhteensa aloittaneet siirtyä omalla päätöksellä 1.9.2018 saakka. Sen jälkeen sopien. Talviloma on yleensä pidetty (työehtosopimuksen mukainen talviloma) 31.3.2018 päättyneeltä loman ansaintakaudelta. Jouluraha lasketaan 1.1. – 31.11. ajanjakson palkasta. Meneekö ansaintakaudet 1.1. – 31.3. päällekkäin?

Työehtosopimuksen hyödyt

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen kunta päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Kunta voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-Liiton jäsen, mutta vain Heta-Liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja tai viikkolevon siirtomahdollisuutta.

Tes palkka 2018

Työntekijän palkkaus Suomessa

Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät sekä lähettävän maan että Suomen lainsäädännön mukaan. Lähettävän maan työehdot voivat poiketa suomalaisista työehdoista. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Suomessa toimivien yritysten työntekijöiden kanssa. Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan niitä Suomen työlainsäädännön osia ja yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, jotka tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Paperiteollisuuden työehtosopimus

“Paperiteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden, puuhiomoiden, paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.”

Etsitkö jotain näistä?

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

Työehtosopimukset

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Työehtosopimus 2016 – 2018

Tämän työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan. Jommankumman sopijapuolen ilmoittaessa kirjallisesti neuvottelut osapuolten välillä päättyneeksi, pysyvät tämän työehtosopimuksen määräykset, työrauhavelvoitteita lukuun ottamatta, voimassa niin kauan kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan. Jos sopimus irtisanotaan, on irtisanovan osapuolen annettava vastapuolelle muutosehdotukset viimeistään 30 päivää ennen sopimusajan päättymistä.

Toimistoalan palkkasuositus

Edustavuuden kannalta on siis suuri merkitys sillä, kuinka moni työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevista työntekijöistä on järjestäytynyt eli on jäsenenä työehtosopimuksen neuvottelevassa oman alan ammattiliitossaan ja siten normaalisitovuuden piirissä. Mikäli yrityksessä ei sovelleta mitään työehtosopimusta, jää työehdoista sopiminen yksittäisen työntekijän harteille.

Kielet

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, toimitetaan niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa vaalipiirissä lokakuun viimeisenä päivänä (kuudennen vaalipäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä). Jako tehdään jakamalla kunkin vaalipiirin asukkaiden lukumäärä vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä ja kertomalla saatu luku 199:llä.

Yhteystiedot

Vaikka vuonna 2017 ilmestynyt Gran Turismo Sport onkin saanut säännöllisiä sisältöpäivityksiä, pitelee Polyphonyllä kiirusta jo seuraavan Gran Turismon kanssa. Yamauchi ei vielä paljastanut missä vaiheessa kehitystyö on, mutta lupailee jatko-osan yhdistelevän mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa – mitä se sitten tarkoittaakin. Mies ylistää lähes samassa lauseessa VR:n luomia mahdollisuuksia, joten seuraava Gran Turismo saattaa kurvailla hyvinkin myös virtuaalitodellisuuden suuntaan.

Kuulutus: Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksen antamisen johdosta (Destia Oy)

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011 – 31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1.4.2011 1. Palkankorotukset Palkankorotukset muodostuvat 1,6 %:n yleiskorotuksesta sekä euromääräisestä lisäkorotuksesta, jonka suuruus vaihtelee palvelusvuosien mukaan.