Rahoitusvastikkeen kirjaaminen kirjanpidossa

Rahoitusvastikkeen kirjaaminen kirjanpidossa

Rahoitusvastikkeen kirjaaminen kirjanpidossa

Rahoitusvastike & yhtiölaina – Hyödyt, riskit ja yleiset uskomukset

Taloyhtiön asunto-osakkeille kohdistuu yhtiölainaa poikkeuksetta uudiskohteissa sekä myös silloin, kun vanhempaan taloyhtiöön on tehty remontteja, jotka on rahoitettu yhtiölainalla. Myös vanhojen kokonaisten vuokrakiinteistöjen ostojen yhteydessä, kun kiinteistö muutetaan asunto-osakeyhtiömuotoon, hankintaan käytetty laina muutetaan joissain tapauksissa yhtiölainaksi, jolloin asuntoihin kohdistuu yhtiölainaa.

Rahoitusvastikkeen kirjaaminen kirjanpidossa

Lähiopetus

Hakijan kolmanteen kysymykseen lautakunta vastasi, että pääomavastikkeet kirjataan kuluksi. Jos kiinteistöosakeyhtiö on päättänyt käyttää rahastointimenettelyä, käsitellään osakkaiden yhtiölle maksamia suorituksia pääomasuorituksina siltä osin kuin ne rahastoidaan. Rahastointimenettelystä lautakunta on antanut tarkemman ohjeistuksen asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan yleisohjeessaan.

Mikkeliläinen, yrittäjävetoinen, yksilöllisesti palveleva tilitoimisto

Rahoitusvastikkeet, jotka on tuloutettu – eli kirjattu myös taloyhtiön kirjanpidossa tuloslaskelmaan tuloksi, saa vähentää hoitovastikkeen tavoin vuokratulon määrästä. Rahoitusvastikkeen tuloutus on asuntosijoittajan kannalta verotuksessa edullista, sillä maksetut vastikkeet voi vähentää saadusta tulosta kokonaisuudessaan maksuvuonna.

Asunto-osakkeen hoitovastikkeet ja pääomavastikkeet – mitä voit vähentää vuokratulosta

Se, kuinka osakkaiden maksusuorituksia, olivat ne kuukausi- tai kertaluonteisia, käsitellään kirjanpidossa ratkaisee, voiko asuntosijoittaja vähentää summan heti verotuksessa. Käytännössä suoritus siis rinnastetaan esimerkiksi hoitovastikkeeseen, eli se on vuokratulosta vähennettävää maksu, joka pienentää tulosta ja siten vuokranantajan maksamaan veroa.

Nyt olisi kansanedustajille käyttöä

Kuukausittain taloyhtiölle maksettava vastike jakautuu yleensä kahteen eri osaan: hoitovastike ja tarvittaessa pääomavastike (aiemmin usein nimellä rahoitusvastike). Ensimmäisellä katetaan taloyhtiön juoksevat ylläpitokulut kuten lämmitys, huolto, vesi, sähkö, siivous, pienet korjaukset jne. Hoitovastike on tuloa yhtiölle ja siten se on tuloverolain mukaan verovähennyskelpoinen vuokranantajaosakkaan verotuksessa.

Hakutulokset termille “rahoitusvastike”

Asunto-osakeyhtiöt eivät yleensä maksa veroa. Jos niiden poistot ja juoksevat menot eivät riitä vähentämään vastiketuloja nollaksi, asunto-osakeyhtiö voi yleensä joko rahastoida vastikkeitaan (katsoa niitä pääomansijoituksiksi) tai vähentää asuintalovarauksen. Uusi asuintalovaraus on mahdollista vähentää sellaisenakin vuonna, jona vanhaa on tuloutettu. Verotettavan voiton esittäminen ei yleensä ole perusteltua, koska asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa, vaan kattaa ainoastaan menonsa.

Täsmätietoa verotuksesta

Automatisoinnin kannalta tämä onnistuu helpoiten, kun kohteet on kustannuspaikoitettu ja ne on jaettu tasausryhmäkohtaisiin salkkuhin. Tällöin kohteiden niputtaminen ja lukujen summaus tasausryhmä-kohtaisesti (ml. vapaarahoitteinen osuus) onnistuu helposti salkkujen tilikohtaisista summista. Kohteen siirtymä salkusta toiseen kannattaa, ja ARA:n mukaan myös tulee tehdä tilikauden päätteeksi.

KHO 2016:169: Rahoitusvastikkeiden maksu ei vaikuttanut asunnon luovutusvoiton määrään – taloyhtiön kirjanpitotapa ratkaisi

Asunnonmyyjä ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö olivat eri mieltä siitä, ovatko asunnon omistusaikana maksetut rahoitusvastikkeet osa osakkeiden hankintamenoa ja siten vähennettävissä asunnon luovutusvoitosta. Oikeudessa asian lopulta ratkaisi tapa, jolla taloyhtiö oli kirjannut lainasuoritukset kirjanpidossaan.

Putkiremontin verovähennykset

Putkiremontti kolkuttaa ovella, mikä tarkoittaa väistämättä osakkaille lisäkustannuksia. Vuokranantaja alkaa tällöin miettiä, millaisia vähennyksiä hänellä on oikeus verotuksessaan tehdä. Seuraavassa käsittelen verovähennysoikeuden edellytyksiä sekä kannustan jokaista vuokranantajaa aktiivisuuteen verotuksellisesti parhaimman vaihtoehdon läpiviennissä. Milloin remonttikulut voi vähentää?

Uudiskohteiden isot yhtiölainat avasivat asuntokaupan padot

Uudiskohteissa noin 70 prosentin yhtiölainat ovat nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus. Niiden avulla asuntoon kohdistuvaa lainoitusta saadaan siirrettyä omistajalta kiinteästi itse asuntoon kuuluvaksi. Minkäänlaista arviointia asunnon omistajan luotonkantokyvystä ei kukaan silloin suorita. Tämä Yhdysvalloista tuttu malli aiheuttaa myös sen, että jos asunto myydään, laina siirtyy kätevästi asunnon mukana.

HS haluaa luoda Suomen parasta keskustelua.

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Asuntosijoittajan verovähennykset

Kun vuokra on enemmän kuin verottajan määrittämä verotusarvo voidaan verottajan käytännön mukaan kaikki vuokratulon hankkimiseen käytetyt kulut vähentää. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi asunnon vuokraamiseen liittyvät kulut (kuten välittäjänpalkkio), matkakustannukset asunnolle ja sijoituslainan korot. Myös osan remonteista saa vähentää verotuksessa. Seuraavassa kappaleessa tätä on avattu tarkemmin

Blogeissa

Ennen vuotta 2017 tehdyissä kaupoissa pääomavastikkeen kirjanpitokäsittely tai vastikkeen kohteena olevan yhtiölainan maksaminen kertasuorituksena tai sen lyhentäminen kuukausittain maksettavana rahoitusvastikkeena, ei vaikuttanut pääomavastikkeiden verokohteluun. Tätä uutta, verotusta tiukentavaa linjaa sovelletaan luovutuksiin, joita koskeva luovutuskirja on allekirjoitettu 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Yhtiölaina ja rahoitusvastike – hyödyt, riskit ja yleiset uskomukset

Asunto-osakkeille kohdistuu yhtiölainaa lähes poikkeuksetta uudiskohteissa sekä myös silloin, kun vanhempaan taloyhtiöön on tehty remontteja, jotka on rahoitettu taloyhtiölainalla. Myös vanhojen kokonaisten vuokrakiinteistöjen ostojen yhteydessä, kun kiinteistö muutetaan asunto-osakeyhtiömuotoon, hankintaan käytetty laina muutetaan useissa tapauksissa yhtiölainaksi, jolloin asuntoihin kohdistuu myös yhtiölainaa.

Lääketurvallisuus ja -tieto

Se miten rahoitusvastike on kirjattu kirjanpitoon, on merkitystä niin kuluttajan kun sijoittajankin kannalta.  Yhtiökokous päättää siitä, mitä käytäntöä yhtiössä kaytetään. Usein yhtiölainat rahastoidaan, mutta rahoitusvastikkeet tuloutetaan. Tosin joissakin yhtiöissä rahoitusvastikkeet on edelleen rahastoitu. Uudiskohteissa on usein käytäntö, että rahoitusvastikkeet tuloutetaan, jotta saadaan houkuteltua sijoittajia yhtiöön.

Hoito- ja pääomavastikkeet pidettävä huolellisesti erillään

Yksityiset vuokranantajat ovat tärkeitä vuokranantajia sekä veronmaksajia Suomessa, ja uskon heidän määränsä kasvavan jatkossa merkittävästi. Yksi asia on varmaa: ihmisten on asuttava edelleenkin ja asuntoja tarvitaan tulevaisuudessakin. Kuka nämä asunnot tulevaisuudessa omistaa ja minkälainen on omistusasumisen suhde vuokra-asumiseen, nähdään myöhemmin.

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.