Peruskorjauksen rakennuslupa

Peruskorjauksen rakennuslupa

Peruskorjauksen rakennuslupa

Kotikunnan rakennusvalvonnasta ajantasaiset ohjeet

Rakennuslupa tarvitaan remonttikohteessa silloin, kun kohteessa tehdään uudisrakentamiseen verrattavissa olevia töitä. Myös rakennuksen purkaminen, laajentaminen ja kerrosalan lisääminen sekä asukkaiden terveydellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat työt vaativat lupamenettelyn. Samoin luvan vaativat myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen sekä kantavan rakenteen purkaminen ja rakentaminen.

Peruskorjauksen rakennuslupa

Suhdannesyklit voivat olla ystävä tai vihollinen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Peruskorjauksen rakennuslupa

1. Uudisrakentaminen, rakennuksen laajentaminen ja korjaus- ja muutostyöt

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN LUVAT

Aina korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee tarkastella onko toimenpiteen yhteydessä mahdollista parantaa energiatehokkuutta. Lupa tarvitaan sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuviin korjaus- ja muutostöihin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen vaikka toimenpide muuten olisikin vapautettu luvan hakemisesta.

Peruskorjauksen rakennuslupa

Uusi tutkimus osoittaa metsätalouden ilmastovaikutukset arvioitua suuremmiksi – Professori: "Käytämme luonnonresurssia vähän hullulla tavalla"

Lupaa haetaan samalla tavalla luvan tyypistä riippumatta. Lupapiste ohjaa luvan jättämistä hankkeen tyypin mukaan. Lopullinen tulkinta siitä, onko kyseessä rakennuslupa, toimenpidelupa tai jokin muu lupatyyppi, tehdään lupakäsittelyn aikana.

Peruskorjauksen rakennuslupa

Kartta ja ajo-ohjeet

Rakennusluvan käsittelyaika on noin 2 kk. Rakennuslupa-asiakirjojen ja pääpiirustusten täydennyksiin/ korjauksiin ja mahdollisiin uudelleen kuulemisiin käytetty aika ei sisälly arvioituihin käsittelyaikoihin. Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin käsittelyaika pitkittyy.

Peruskorjauksen rakennuslupa

Rakennuslupa

Erilaisilla asuinalueilla on erilaiset kaavamääräykset, jotka määrittelevät sen, millaisia taloja alueelle saa rakentaa. Rakennuspinta-ala, kerrosmäärä, tontin käyttö, talon muoto, ulkoväritys sekä ilmansuunnat on voitu määritellä kaavassa. Kaavamääräyksiin kannattaa tutustua tarkasti, jotta osaa suunnitella rakennuksen alueen ehtojen mukaisesti. Kaikki määräykset ja rajoitteet on hyvä olla selvillä tontin oston yhteydessä.

Hae palveluhakemistosta

Humppilan kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista rakennusvalvontaa. Yhteistyöllä on tarkoitus antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa sekä pyritään turvaamaan kokoaikainen palvelu koko seutukunnalle.

Tak­si­uu­dis­tus­ta tarpeen hioa – kilpailua ei pidä ruveta jar­rut­te­le­maan mutta harmaa talous on voitava alalta kitkeä

Kyllä käyttökelvottoman rakennuksen saa vaikka puskea pillarilla runkotolppineen nurin.
Jos tontilla/rakennuspaikalla on olemassa oleva rakennusoikeus, poikkeusluvan/suunnittelutarveratkaisun saa helpommin uudisrakennukseen.
Korjausrakentamisessa rakennuksen runkoon koskeminen vaatii aina ns. oikean rakennusluvan pääsuunnittelijoineen ja valvojineen. Millään toimenpideluvalla ei enää pärjää.

Rakennuslupahakemukset, Hevosenkengänkatu 2 ja 4, Länsiranta

Taloudellinen päätavoitteemme on kustannustehokkuus. Ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluna kumppaneiltamme. Vuonna 2018 ostimme kumppaneilta palveluita 15,6 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme tuo työllisyyttä toiminta-alueelle. Tarkemmat taloudelliset tietomme on esitetty tilinpäätöksessä.

Rakennusvalvonta

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä tarkoitettua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide on esimerkiksi saunan rakentaminen ns. kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen.

Uudisrakentaminen edellyttää rakennuslupaa

Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen työt ovat alkamassa heinäkuussa. Yliopiston rehtori on tehnyt Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjauksesta rakentamispäätöksen ja työt voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on myönnetty. Peruskorjauksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu Senaatintorin puoleisen Engelin suunnitteleman osan lisäksi J. S. Sirénin suunnittelemat Yliopistonkadun ja Aleksanterinkadun suuntaiset kaksikerroksiset osat.