Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Osakeyhtiön verotus

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Tuloveroilmoitus verkossa

Kirjoittajat toimivat Talenomilla kirjanpidon johtavina asiantuntijoina. He vastaavat työssään tilitoimistopuolen kouluttamisesta kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja sisäisen laskennan alueilla, uusien konsulttituotteiden suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä erilaisista asiantuntijatoimeksiannoista asiakasrajapinnassa. Kirjoittajat ovat erittäin menestyksekkäästi vetäneet mm Talenomin KLT-valmennusta muutaman viimeisen vuoden aikana – Talenom on saanut kymmeniä uusia KLT-kirjanpitäjiä.

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Fiksu pienyrittäjä tuntee verovähennysvinkit

Pienhankintoihin kuuluu kaikki käyttöomaisuus, jonka hankintahinta on alle 850 euroa (kun alv 0%) ja nämä voidaan vähentää verotuksessa kerralla hankintavuonnaan. Tulee kuitenkin muistaa, että pienhankinnoista voidaan vähentää yhdellä tilikaudella yhteensä enintään 2500 euroa. Sen sijaan ATK-ohjelmistot, joita käytetään yrityksen toiminnassa, kuten esimerkiksi Microsoft Office -lisenssi tai Adoben ohjelmien lisenssit, ovat myös vähennettäviä. Etenkin kalliit lisenssit voi myös aktivoida taseelle ja niiden poistot tehdään tavallisesti viiden vuoden aikana tasapoistoin.

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Lähiopetus

Edustusmenoina pidetään Verohallinnon ohjeen mukaan asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistuvat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin.

Osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut

Mitkä yrityksen kulut ovat vähennyskelpoisia?

Usein kuuluu kysyttävän, voiko tätä tai tuota vähentää yrityksen verotuksessa. Pääsääntö on, että yrityksen liiketoiminnan kulut ovat vähennyskelpoisia. Aina rajanveto vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman välillä ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Tässä listattuna joitain yleisimpiä kustannuksia. Luokittelu ei ole kuitenkaan aukoton. Eri yritysten liiketoiminta on erilaista ja siten myös vähennyskelpoisissa kustannuksissa on eroja.

Vähennyskelpoiset kulut

Kaikki Lemonaidin ulkopuolinen aineisto tulee se toimittaa kerran kuukaudessa mahdollisimman pian joka kuukauden päätyttyä. Kuukauden päättymisestä on 1 kuukausi ja 12 päivää aikaa jättää kyseisen kuukauden arvonlisäveroilmoitus ja maksaa arvonlisävero. Takaraja aineiston toimitukselle on kaksi viikkoa kunkin kuukauden päättymisestä. Jos aineisto on myöhässä, emme välttämättä ehdi tekemään kirjanpitoa ja jättämään arvonlisäveroilmoitusta ajallaan.

Vähennyskelvottomat menot elinkeinotoiminnassa

Lisäksi tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvaksi menoksi ei katsota tiettyjä yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta suoritettuja menoja, eikä osakeyhtiön omista osakkeista suorittamaa määrää, ellei laissa toisin säädetä. Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja eivät ole myöskään lahjukset eivätkä lahjusten luonteiset edut, eivätkä sakot, seuraamusmaksut tai muut sanktionluonteiset maksuseuraamukset.

Mihin toimintaan osakeyhtiö sopii?

Arvonlisäveroilmoitus tehdään ja arvonlisäverot maksetaan lähtökohtaisesti verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, paitsi jos verokausi on kalenterivuosi, jolloin arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan kalenterivuotta seuraavan helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Esimerkiksi tilikauden ollessa 1.1.-31.12. tammikuun arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan:

Asuntosijoittaminen osakeyhtiön kautta osa 3 – hyödyt ja haitat

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi asuntosijoittamista osakeyhtiön kautta verotuksen näkökulmasta. Toisessa osassa taas käsittelimme osakeyhtiön rahoittamista ja omaisuuden siirtämistä yritykseen. Tässä kolmannessa ja samalla viimeisessä osiossa tiivistämme osakeyhtiön kautta asuntoihin sijoittamisen merkittävimmät hyödyt ja haitat. Käymme myös muutaman esimerkkitapauksen kautta läpi olisiko osakeyhtiön kautta sijoittaminen asuntoihin järkevää. Lopussa kerromme omat syymme, miksi laitoimme osakeyhtiön pystyyn asuntosijoittamista varten.

Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollosta säädetään työterveyshuoltolaissa. Lain mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Ns. pakollinen työterveyshuolto käsittää lähinnä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa kuten tarkastuksia. Lisäksi työnantaja voi lisäksi järjestää työntekijöille muita vapaaehtoisia työterveyshuollon palveluja. Alla on käsitelty lyhyesti niiden verovapautta.

Kävin hierojalla, voinko vähentää kulun kirjanpidossa?

Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 verotuksen tulolähdejakoa koskevan lakimuutoksen (HE 257/2018), jonka seurauksena yhteisöjen verotuksessa tällä hetkellä sovellettava jaottelu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja muun toiminnan tulolähteeseen tullaan poistamaan.  Lakimuutoksen mukaan yhteisön kaikki toiminta ja tulot (maataloutta lukuun ottamatta) kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja yhteisön tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan verovuodelta 2020 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Säännöksiä tullaan soveltamaan mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotuksessa.

Mitä huomioida osakeyhtiön kautta sijoittaessa?

Käyttökorvaus on tuloverolain mukaan tietokirjailijan kohdalla yleensä veronalaista ansiotuloa. Pääsääntö on, että mikäli tekijänoikeustulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan, eli itse luotuun tekijänoikeuteen, tulo verotetaan ansiotulona. Käyttökorvaus verotetaan pääomatulona vain, jos tekijänoikeus on joko ostettu, siirtynyt perintönä tai testamentilla.

Pakollinen varaus

Nykyisin varausten muodostaminen on rajoitetumpaa ja verosidonnaisena riippuvainen yritysmuodosta. Varaukset jaetaan kirjanpitolain mukaan pakollisiin ja vapaaehtoisiin varauksiin. Pakollinen varaus on todennäköisiä menoja ja menetyksiä vastaan tehty varaus, joka puretaan menojen ja menetysten lopullisesti varmistuttua. Sen sijaan vapaaehtoiset varaukset ovat nimensä mukaisesti vapaaehtoisia varauksia, joiden perusteena ei ole liiketapahtuma. Vapaaehtoiset varaukset ovat varauksia, joilla voidaan tasoittaa hyvien ja huonojen vuosien tuloksia verotussyistä.

Yrittäjyys

Työelämä murroksessa myös sivutoiminen yrittäjyys on kasvussa. Sivutoiminen yrittäjä määritellään usein niin, että kyseessä on henkilö, joka ansaitsee toimeentulonsa pääasiassa muutoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Sivutoiminen yrittäminen voi olla osa-aikaista tai kausiluonteista. Tähän blogitekstiin on kerätty keskeisiä kohtia, joita jokaisen sivutoimista yritystoimintaa käynnistelevän kannattaisi miettiä läpi. Pitääkö tästä ilmoittaa työnantajalle?

Lounasedun hyödyt ja kustannukset

Kokonaan veronalaisia osinkoja ovat listaamattoman yhtiön saama osinko pörssiyhtiöstä, josta osingonsaaja omistaa alle 10 prosenttia. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten sijoitusomaisuusosakkeista saamat osingot ovat 75 prosenttisesti veronalaista tuloa.

Rahoitustuottojen ryhmään kirjattavat luovutusvoitot pysyvien vastaavien sijoituksista tai rahoitusarvopapereista on eriteltävä siten, että esimerkiksi tytäryhtiön myynnistä saatu luovutusvoitto ilmoitetaan tuottona osuuksista saman konsernin yrityksissä.

Sisällysluettelo

Yleinen pohdinnan aihe on, kannattaisiko auto olla omissa vai yrityksen nimissä. Ammattiautot kuten taksit ja kuorma-autot ym. ovat vakuutusten ja toimilupien takia yleensä oltava yrityksen nimissä. Jos kyseessä on henkilöauto, jota käytetään myös osittain tai kokonaan henkilökohtaisiin ajoihin, päätös vaikeutuu. Yhtä oikeaa vastausta kysymykseen ei voi antaa, vaan riippuu tilanteesta, kumpaanko vaakakuppi kallistuu. Muuttujia on yllättävän paljon, mutta tilanteen voi kuitenkin laskea helpohkosti auki.