Myyjän vastuu asuntokaupassa

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Jos asunnossa ilmenee virheitä, tulee ostajan tehdä reklamaatio kohtuullisessa ajassa

Asunnon osto tai myynti on aina suuri päätös, ja jokainen asuntokauppaan ryhtyvä toivoo prosessin olevan mahdollisimman jouheva. Siksi jokaisen asuntokauppaan alkavan onkin hyvä olla tietoinen asuntokauppalaista ja asuntokaupan osapuolten vastuista. Etenkin asunnon myyjällä on useita vastuita asuntokaupassa, jotka on hyödyllistä tuntea jo ennen kaupantekoa.

Ota yhteyttä

Asunnossa voi ilmetä useita erilaisia virheitä, joista myyjä voi joutua vastuuseen kaupanteon jälkeen. Virhesäännökset ovat hyvin vastaavanlaisia sekä kiinteistön että asunto-osakkeen osalta. Laatuvirheestä on kyse silloin, kun kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu tai kun myyjä antaa kiinteistöstä virheellistä tietoa tai jättää kertomatta olennaisia asioita kiinteistöstä ja annetun tiedon tai laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Piilevä virhe ja myyjän vastuu kiinteistön ja omakotitalon virheestä

Kiinteistössä on maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 1-4 -kohtien mukainen laatuvirhe, jos kaupan kohde ei vastaa sovittua, myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon rakennusten kunnosta tai jättänyt ilmoittamatta sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta tiesi tai olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Yksityisyydensuoja

Jos myyjä joutuu antamaan ostajalle hinnanalennusta isännöitsijäntodistuksen väärän tiedon vuoksi, hän voi vaatia korvausta taloyhtiöltä tai isännöitsijältä. Kuluttajaviranomaisilla ei yleensä ole toimivaltaa käsitellä taloyhtiön ja osakkaan välistä riitaa. Jos riita koskee isännöitsijäntodistuksessa olevia vääriä tietoja, joista aiheutuu myyjälle vahinkoa, myyjä voi viedä taloyhtiön tai isännöitsijän vastuuta koskevan asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Asuntokaupan virheet voivat liittyä toimimattomiin kodinkoneisiin sekä teknisiin laitteisiin. Lain mukaan myyjän on kerrottava ostajalle kaikista tietämistään virheistä ennen kauppaa ja käytetyn asunnon kaupassa ostajan on siedettävä vähäisten virheiden olemassaolo. Ostaja voi kuitenkin vedota virheeseen, mikäli myyjä ei ole maininnut ostajalle virheestä, jonka on tiennyt tai joka hänen olisi tullut tietää. Jos kumpikaan kaupan osapuoli ei ole ollut virheestä tietoinen, voi ostaja vedota ainoastaan merkittävään virheeseen.

Mistä asioista myyjä on vastuussa asuntokaupassa?

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa kysyä myyjältä tarvittavat asiat, jotta kaikki tarpeellinen tieto tulee varmasti ilmi. Kiinteistönvälittäjä osaa havainnoida myytävää kohdetta ja suositella, mikäli lisäselvityksiä on tarpeen tehdä. Välittäjän kautta myös lakisääteiset isännöitsijäntodistukset ja muut asiakirjat tulevat ammattitaidolla hoidetuksi.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Väärinymmärrys näkyy valitusten määrässä

Asunto-osakkeen ollessa kyseessä, myyjän vastuu asunnon virheistä raukeaa yleensä 2 vuoden päästä asunnon myynnistä ja 5 vuoden kuluttua, jos kyseessä on kiinteistökauppa. Jokainen tapaus on yleensä erilainen muihin nähden, joten esimerkiksi kosteus- tai homevaurion ollessa kyseessä täytyy ulkopuolisen asiantuntijan tutkia, onko vika lainmukainen virhe ja mikä on myyjän vastuu virheestä.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Asianajaja palveluksessanne

3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

Kiinteistökaupan laatuvirhe ja viiden vuoden vastuu

”Viiden vuoden vastuu” on käsite, jota useimmiten eivät tunne sen enempää myyjät kuin ostajatkaan. Olen huomannut, että asia on vaikea jopa monille kiinteistönvälittäjille ja rahoituslaitosten edustajillekin. Rehellisesti sanottuna virhevastuukysymykset ovat harvoin päivänselviä kenellekään, mikä näkyy mm. oikeustapausten ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuperusteluissa. Huonosti laaditut sopimukset ja väärin ymmärretyt lait ovat pääsyitä virhevastuiden epäselvyyksiin ja sen myötä riitoihin.

Myyjän vastuuaika on 2-5 vuotta

Tuore korkeimman oikeuden ratkaisu on herättänyt keskustelua kiinteistönvälittäjien ja juristien keskuudessa. Vuonna 1955 rakennetusta rintamamiestalosta ei löytynyt perusteellisesti tehdyssä kuntokartoituksessa mainittavampia vikoja, raja-arvot ylittävistä kosteuspitoisuuksista puhumattakaan. Vasta kauppojen jälkeen rakennuksessa todettiin kosteusvaurioita, hajuhaittoja ja murtumia kantavissa rakenteissa.

Näiden kolmen tavallisimman asumismuodon lisäksi on lukuisa määrä erilaisia tapoja asua. Omistusasunto (ägarlägenhet) on konsepti, jossa asukas omistaa asuntonsa itse kuulumatta yhdistykseen. Se vastaa monissa muissa maissa tavallisia asumismuotoja, mutta Ruotsissa se on epätavallinen. Toinen asumismuoto on maanvuokra (arrende), joka tarkoittaa sitä, että asukas omistaa talon, mutta vuokraa tonttia maanomistajalta.