Maakaari 14 2

Maakaari 14 2

Maakaari 14 2

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Maakaari 14 2

Primary links

​KKO:ssa oli kysymys siitä, oliko kiinteistön myyjä vastuunrajoituksen sisältävästä kauppakirjan ehdosta huolimatta vastuussa ostajalle kiinteistönkaupan virheistä. Ostaja vaati hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kaupanteon jälkeen todettujen laatuvirheiden perusteella. Ratkaisusta ilmenevien seikkojen valossa vastuunrajoitusehto sitoi ostajaa, jonka vaatimukset hylättiin. Aiemmissa ratkaisuissa KKO 2009:31 ja KKO:2004:78 vastuunrajoitusehto ei sitonut ostajaa. 

Maakaari 14 2

Maakaaren mukainen virhe, salainen virhe ja selonottovelvollisuus

Maakaaren 2 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota kuitenkaan seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kiinteistökaupan tekemistä. Ostajalla ei ole ilman erityistä syytä ulottaa tarkastusta seikkoihin joiden selvittäminen edellyttäisi teknisiä tai tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Maakaari 14 2

maanvuokra

Erityisellä oikeudella tarkoitetaan pääsääntöisesti sopimukseen perustuvaa oikeutta käyttää toisen omistamaa kiinteistöä. Maakaaressa erityiset oikeudet voidaan jakaa maakaaren mukaan kirjattaviin erityisiin oikeuksiin ja muihin maakaaren kirjaamiskelpoisiin oikeuksiin sekä muihin erityisiin oikeuksiin. Erityisten oikeuksien pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, sitooko oikeus myös kolmatta henkilöä luovutustilanteessa, kuten kaupassa. Erityisten oikeuksien pysyvyydestä säädetään maakaaressa.

Maakaari 14 2

Maakaari

Teos on maakaaren systemaattinen kokonaisesitys. Teoksessa käsitellään kattavasti kiinteistön kauppaa ja muuta luovutusta, lainhuudatusta ja kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien kirjaamista sekä kiinteistöpanttioikeutta. Aineellisoikeudellisen sääntelyn ohella tarkastelun kohteena ovat myös kirjaamiseen liittyvät menettelysäännökset sekä panttisaatavan perintä eri maksukyvyttömyysmenettelyissä. Huomiota kiinnitetään myös muihin kiinteistönvaihdannassa merkityksellisiin ympäristö-, sopimus- ja prosessioikeudellisiin kysymyksiin.

Transkriptio

6 223 Kirjaamiskelpoisuus/kirjaamiskelvottomuus -kahtiajaon lisäksi oman ryhmän muodostavat kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat erityiset oikeudet (MK 14:2). Oikeusseuraamusten näkökulmasta arvioituna näillä kaikilla ominaisuuksilla näyttäisi olevan oikeudellista relevanssia, mikä ei tee järjestelmää välttämättä helposti ymmärrettäväksi kuten jäljempänä osoitetaan.

Rakentaja.fi Keskustelut

Käytännössä suorituskyvyttömyysvakuutena on käytetty vakuutusyhtiöiden myöntämää vakuutusta. On kuitenkin huomattava, että vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vakuutusta, sillä niiden tarjoaminen on normaalia liiketoimintaa, ja kukin vakuutusyhtiö määrittää itsenäisesti vakuutusmaksunsa ja ehtonsa. Myyjän kannattaa siksi selvittää vakuuden saantimahdollisuudet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suorituskyvyttömyysvakuuden saaminen valmiiksi rakennetulle kohteelle voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta.

Post navigation

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.

Kiinteistökauppa – kaupan purkaminen ja vanhentumisaika

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2018:38 käsitteli kysymystä siitä, oliko oikeus vaatia kiinteistön kaupan purkamista vanhentunut, kun ostaja oli pannut kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun oli ollut edellisen kerran yhteydessä myyjiin kiinteistössä olleiden virheiden vuoksi. Oliko yli neljän vuoden passiivisuus reklamoinnin jälkeen johtanut siihen, että ostaja oli menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan purkamista?

Twiittaa sijainti ilmoittaen

KKO:n mielestä yritystilasopimus sen purkamista koskevine ehtoineen oli muotovirheen vuoksi tässä tapauksessa pätemätön, sillä sopimus oli tehty ilman, että kaupanvahvistaja olisi sen vahvistanut. KKO totesi perusteluissaan, etteivät työllisyyteen ja yritystoiminnan edistämiseen liittyvät osapuolten tavoitteet muuta sitä tosiseikkaa, että sopimus on koskenut järjestelyä, jolla kiinteistön määräala ja siihen ainesosana kuuluva rakennus kunnostuksen jälkeen siirrettäisiin kunnalta yhtiön omistukseen.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varainsiirtoverolaki, jolla korvattaisiin leimaverolain lainhuudatusleimaveroa, vuokraoikeuden siirtoleimaveroa sekä osakkeiden siirtoleimaveroa koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetaan muutoksia leimaverolain kiinnitysleimaveroa ja saamistodisteiden leimaveroa koskeviin säännöksiin, rikoslain verorikkomusta koskevaan säännökseen sekä eräitä teknisluonteisia tarkistuksia uuteen maakaareen. Esitys liittyy vuoden 1997 alusta voimaan tulevaan maakaaren kokonaisuudistukseen.

Search

Omakotitalon ostaminen on suuri ja taloudellisestikin erittäin merkittävä hankinta, jonka päätöstä useimmiten harkitaan pitkään ja perusteellisesti. Yksityishenkilö joutuu usein myös myyjän asemaan talokaupassa, sillä hyvin suuri osa kiinteistökaupoista tehdään yksityishenkilöiden välillä. Hankalassa tilanteessa ollaan, kun talosta löytyykin kosteus- ja/tai homevaurioita eli talon epäillään olevan hometalo. Kenen vastuulla hometalo on, voiko kaupan purkaa tai miten korjaukset maksetaan?