Kiinteistön vuokrasopimuksen irtisanominen

Kiinteistön vuokrasopimuksen irtisanominen

Kiinteistön vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokratun asunnon myyminen

Jos vuokralaisen kanne irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi hyväksytään, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin, jollei tuomioistuin vuokralaisen tai vuokranantajan vaatimuksesta toisin päätä. Jos kanne hylätään, tuomioistuimen on päätöksessään mainittava, milloin vuokrasuhde irtisanomisen johdosta päättyy, ja velvoitettava vuokralainen muuttamaan vuokrasuhteen päätyttyä.

Kiinteistön vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen jommankumman osapuolen irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisajasta voidaan sopia vapaasti. Ellei asiasta ole sovittu, vuokralaisen irtisanomisaika on kuukausi ja vuokranantajan irtisanomisaika kolme kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.

Liikehuoneiston toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, ja yksi kuukausi vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen. Näitä irtisanomisaikoja käytetään kuitenkin vain, jos toisin ei ole sovittu.  Säännös ei ole siis pakottavaa oikeutta, minkä vuoksi siitä voidaan poiketa osapuolten vahingoksi. Irtisanomisaikaa voidaan tietenkin myös pidentää sopimuksella. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu, jollei toisin ei ole sovittu.

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Perusteluissaan korkein oikeus katsoi tuolloin, että asiassa oli riidatonta se, että vuokrasopimus oli määräaikainen ja pituudeltaan 5 vuotta ja päättyi siten tiettynä päivänä, tämän jälkeen sopimus jatkui toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka irtisanomisaika oli sekä vuokralaisen että vuokranantajan puolella 6 kuukautta. Tarkoitus oli varata etuoikeus vuokralaiselle neuvotella vuokrasopimuksen jatkosta.

Liikehuoneiston vuokra: Irtisanominen

Jos toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättymisestä voidaan sopia toisin kuin irtosanomalla. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia siten, että vuokrasopimus on vuokranantajan puolelta määräaikainen ja vuokralaisen puolelta toistaiseksi voimassa oleva. Voidaan myös sopia siten, että vuokranantaja voi vain tietyin ennalta sovituin perustein irtisanoa vuokrasopimus.

Vuokrasopimuksen sudenkuopat

Kiinteistön vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti, ja sopimukseen tulee ottaa kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimuksessa, on mitätön, korostetaan oikeusministeriön ohjeissa. Myös sopimusehdon muutos tai lisäys on tehtävä kirjallisesti. Kaupanvahvistusta ei tarvita, vaan osapuolet tai heidän edustajansa tai valtuuttamansa asiamiehet allekirjoittavat sopimuksen.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 43 §:n mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Myös vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Vuokralaisen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa perustetta.

Lomakkeet

Huoneistokortti täytetään aina huoneistoon muutettaessa. Pyydämme teitä tarkistamaan huoneistonne kunnon ja merkitsemään havaitsemanne viat ja puutteet tälle lomakkeelle. Pyydämme palauttamaan lomakkeen myös siinä tapauksessa, että huoneisto on mielestänne kunnossa. Lomaketta käytetään apuna myös huoneiston lähtötarkastusta tehtäessä. Lomake on palautettava viikon kuluessa muutosta suoraan toimistolle tai oheista sähköistä lomaketta käyttäen.

Vuokrasopimuksen päättäminen

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Vuokrasopimuksen irtisanominen vai purkaminen?

Ehkä se yleisin tapa päättää vuokrasuhde on irtisanominen. Tuolloin vuokrasuhde ei pääty heti, vaan tietyn laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että irtisanomisen ehdot ovat erilaiset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen välillä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sekä vuokranantaja että vuokralainen tietyin ehdoin, kun taas määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa kumpikaan osapuoli.

Asunnon irtisanominen ja poismuutto

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä. Kun ehto asumisajasta on täyttynyt, on vuokrasopimuksen irtisanomisaika yksi kalenterikuukausi.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimus päättyy, kun vuokrasopimus irtisanotaan tai puretaan tai kun määräaikainen sopimus päättyy. Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaisen irtisanoessa yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanomisaika alkaa seuraavan kuukauden alusta, jota edeltävänä kuukautena vuokralainen on tehnyt kirjallisen irtisanomisilmoituksen ja toimittanut ilmoituksen asiakaspalveluumme.

Muutto ja avainten palautus

Mahdollisten vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen tai vuokranmaksun laiminlyönnin varalle sovitaan usein vuokravakuudesta. Vuokravakuus voidaan esim. tallettaa uudelle pankkitilille, joka sitten pantataan vuokranantajalle. Vakuus voi olla muutakin omaisuutta kuin rahaa, mutta tällöin kannattaa miettiä tarkkaan, onko vakuudella vuokranantajalle mitään arvoa ja toisaalta, onko se liian arvokas annettavaksi vuokralaisen kannalta.

Miten irtisanon vuokrasopimukseni?

Vuokranantajan on ryhdyttävä perintätoimiin jo yhden kuukauden vuokran laiminlyönnistä. Vuokravelan kasvaessa vuokralaisen kahden kuukauden vuokran tai asumistuen saajilla kahden kuukauden omavastuun suuruiseksi, maksumuistutuksessa asetetaan velan maksamiselle määräaika, jonka jälkeen vuokranantaja ryhtyy oikeudellisiin toimiin vuokrasopimuksen purkamiseksi ja saataviensa perimiseksi.

Tampereen Vuokra-asunnot

Vuokralaisen kuoltua on kuolinpesä vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan normaalia irtisanomisaikaa. Pesänhoitajan tulee toimittaa kuolin- tai virkatodistus tai hautauslupa yhtiölle sekä kirjallisesti irtisanoa asunto. Vuokralaisen kuolintapauksissa ei sähköinen irtisanominen ole mahdollinen.