Auton poisto kirjanpidossa

Auton poisto kirjanpidossa

Auton poisto kirjanpidossa

Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

Se, että pyrittäisiin vähentämään jokaisena tilikautena tulosvaikutteisesti täydet poistot, ei yleensä ole sen paremmin kirjanpitolain mukaista kuin tarkoituksenmukaistakaan, kun otetaan huomioon muun muassa oman pääoman kertyminen, taseen näyttämä vakavaraisuus ja verotustappioiden hyväksikäyttö. Seuraavassa tarkastellaan poistojen mitoittamiseen liittyviä näkökohtia.

Ajoneuvokulujen verovähennykset toiminimen kirjanpidossa

Patentin ja muun voimassaoloajaltaan rajoitetun erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden, sekä sellaisen erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin 10 vuodessa tai verovelvollisen todennäköiseksi osoittamana sitä lyhyempänä oikeuden taloudellisena käyttöaikana

Jäsentiedote

Elinkeinoverolain mukaan koneet, kalusto ja niihin verrattava irtain omaisuus käsitellään yhtenä menojäännöksenä eikä yksittäisten hyödykkeiden myyntivoittoja ja -tappioita seurata erikseen. Menojäännös muodostuu tilikauden aikana käyttöönotettujen koneiden ja kaluston hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotettujen koneiden ja kaluston poistamattomien hankintamenojen summasta vähennettynä tilikauden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla.

Yrittäjän kysymys: Mitä poistot ovat?

Jos vuoden aikana työajoja on alle puolet kaikista autolla ajetuista kilometreistä, verottaja katsoo auton yksityisomaisuudeksi ja vähennyksiin kelpaa km-korvaukset yksityisauton käytöstä työajoihin. Jos taas työajoja on yli puolet vuoden kilometreistä, verottajan mielestä auto onkin itse asiassa firman auto, jolloin verotukseen hyväksytään työajoja vastaava osuus auton todellisista kuluista. Silloinkaan yritys ei saa vähentää kaikkia auton kuluja, vaan yksityiskäytön osuus on oikaistava pois.

Automiehen puheenvuoro

Käteismaksu ja osamaksu sopivat yritykselle, joka haluaa omistaa auton. Auto voi olla uusi tai käytetty. Se kirjataan yrityksen taseen koneisiin ja kalustoon, josta yritys voi tehdä tuloslaskelmassa esimerkiksi vuosittaisen 25 %:n menojäännöspoiston tai 7 vuoden tasapoiston. Poiston voi tehdä koko vuoden osalta kesken tilikautta, joten mikäli yritys tekee hyvää tulosta, se voi näin tehdä ns. tilinpäätösostoksen.

Tilinpäätös lähenee – Mitä yritys voi vähentää verotuksessa?

Edustuskulut: Edustuskuluja ovat yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden kulut, joilla pyritään uusien liikesuhteisen luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen. Edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50 prosenttia. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edustuskuluilla ei kuitenkaan ole.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus ja esitäytetyn veroilmoituksen lomakkeet on annettava verovuodelta 2018 viimeistään 2. huhtikuuta 2019. Veroilmoituksen ja lomakkeiden pitää olla perillä Verohallinnossa tuona määräpäivänä. Vuodelta 2018 annettaviin veroilmoituksiin ei enää sovelleta vanhaa sääntöä, jonka mukaan paperilla annettu veroilmoitus oli annettu ajoissa, jos se oli jätetty postin kuljetettavaksi Verohallinnolle osoitettuna ennen määräajan päättymistä.

Alennettu autovero tietyin edellytyksin

Uusi kone saattaa olla suurikin investointi yritykselle. Jotta tämä iso kulu ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Kaikki kirjanpitovelvolliset, jolla on kuluvaa käyttöomaisuutta, ovat velvollisia vähentämään niiden hankintamenon vaikutusaikanaan ja laatimaan siitä poistosuunnitelman. Poistot tehdään silloin, kun investointi otetaan liiketoiminnan käyttöön, ei ostohetkellä.

Yleistä

Laki kirjanpitolain muuttamisesta vahvistettiin 30.12.2015 ja uudistettu kirjanpitolainsäädäntö astui voimaan 1.1.2016. Lakimuutoksia sovelletaan tilikausilla, jotka alkavat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Siirtymäsäännösten mukaan uudistettua lakia saa kuitenkin soveltaa myös tilinpäätöksiin, jotka laaditaan lain voimaan tulon jälkeen. Tässä yhteydessä on huomioitava, että muuttunutta lainsäädäntöä tulisi näissä tapauksissa soveltaa kokonaisuudessaan, ei vain joidenkin säädösten osalta.

Olet estänyt käyttäjän @LaukaanKunta

Auton käyttöön liittyvissä verovähennyksissä on kaksi skenaariota: Auto on tai ei ole yrityksen kirjanpidossa. Mikäli yli puolet ajoista liittyy selkeästi elinkeinotoimintaan, tulee auto olla liikkeen kirjanpidossa, jolloin nämä kulut vaikuttavat yrityksen tulokseen. Tällöin yksityisajon osuus vähennetään yrityksen kuluista veroilmoituslomakkeella. Huomaa, että kodin ja työpaikan väliset matkat lasketaan yksityisajoksi. Omista ajoistaan kannattaa pitää ajopäiväkirjaa, jolloin on helpompi osoittaa tietyt matkat yksityiseksi käytöksi myös jälkikäteen, jos verottaja niistä kysyy.

Leasing ja osamaksu

Osamaksu on nimensä mukaisesti uuden tai käytetyn laitteen tai koneen ostamista, joka maksetaan yleensä 24-60 kuukauden osissa. Osamaksusopimuksissa tarvitaan omaa rahaa noin 20 – 30 %, joka voi konekaupassa olla myös käytetty kone. Kirjanpidossa vähennyskelpoisia kuluja ovat korot ja poistot sekä arvonlisävero, joka vähennetään kerralla. Pienemmissä osamaksusopimuksissa nostavat luoton hintaa erilaiset käsittely- ja tilimaksut.

Tiepalvelu 24h puh. 0200 8080

Suomalainen taksiyrittäjä ajaa tilastojen mukaan yleisimmin Mercedes-Benz merkkisellä autolla ja vaihtaa autoa keskimäärin 2 vuoden ja 3 kuukauden välein. Autokaupat ennustavat Suomen taksikannan ikäänty­vän ja Euroopasta tuotavien autojen lisääntyvän samalla kun autojen varustelutaso ja moottoritehot laske­vat. Näillä toimilla taksiyrittäjä pyrkii kompensoimaan menetettävän verohuojennuksen.

Navigointi

Käyttöomaisuus jaetaan kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen. Jako kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen on kirjanpidossa olennainen asia, koska kuluvasta käyttöomaisuudesta johtuvat kulut kirjataan poistoina tuloslaskelmaan. Kulumaton käyttö-omaisuus ei kulu käytössä ja siitä syystä se esitetään kirjanpidossa yrityksen omaisuutena taseessa eikä siitä tehdä poisto- eli kulukirjauksia vuosittain.

Toiminimen veroilmoitus – vinkkejä lomakkeen täyttöön

Ammatinharjoittajana (=toiminimiyrittäjänä) sinun on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jos Verohallinto on lähettänyt veroilmoituslomakkeen, jos sinulla on tuloja, menoja, varoja tai velkoja tai jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. Jos sinut on merkitty Verohallinnon rekisteriin yrittäjäksi, yrittäjän veroilmoitus on tehtävä aina, vaikkei elinkeinotoimintaa olisi ollut.

Ai niin, se tilinpäätös! Tuhansia yrityksiä uhkaa kaupparekisteristä poisto – kehotuskirjeitä lähetetty vino pino

Markkinoiden vapautumisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa ja että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Kuljettajan ajoluvan myöntää poliisi ja liikennelupa-asioissa toimivalta siirtyi 1.7. 2018 alkaen ELY-keskuksista Trafille. Taksipalveluita tarjoaa aina yritys ja yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoissa. Tyypillisimmin taksiliiketoimintaa harjoittava yritys on toiminimi tai osakeyhtiö.

Kielivalinta

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

12 Liite 8 Esimerkki arvonkorotuksen purkamisesta myyntitilanteessa Kirjanpitovelvollinen myy X Oy:n osakkeet hintaan mk. Osakkeiden poistamaton hankintameno on mk. Osakkeiden arvoa on korotettu mk:lla. Muut osakkeet Arvonkorotus- Liiketoiminnan muut ja osuudet rahasto tuotot Pankkitili Osakkeiden kirjanpitoarvo Puretaan tehty arvonkorotus Kirjataan myyntivoitto

Luovutusvoitot ja -tappiot

Käyttöomaisuushyödykkeen myyntivoitto ja -tappio lasketaan hyödykekohtaisesti vähentämällä myyntitulosta myydyn hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno suunnitelman mukaisen poiston jälkeen. Lähtökohtana on, että suunnitelman mukainen poisto vähennetään myös kesken olevalta tilikaudelta myyntihetkeen saakka. Pieni kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin menetellä verotuksen tavoin eli niin, ettei vähennä poistoa myyntitilikaudelta, vaan ainoastaan kirjanpidossa edelliseltä tilikaudelta peräisin olevan poistamatta olevan hankintamenon.

Kuljetko julkisilla tai autolla? Asiaa toiminimen matkakorvauksista

Elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimiyrittäjä saa vähentää verotuksessa matkat, jotka hän kulkee tavanomaisen toimipaikkansa ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi matkat asiakastapaamiseen tai yksittäiselle työkeikalle. Sekä julkisilla kulkuneuvoilla että autolla kuljetut matkat korvataan, ja pidemmistä matkoista voi saada myös päivärahaa.

Toiminimiyrittäjän vakuutukset – mitä vakuutuksia tarvitsee olla?

επιδομα καλοκαιριου απο οαεδ Το παρόν βιβλίο ξαναζωντανεύει διακόσιες περίπου εξαιρετικές αρχαιοελληνικές εφευρέσεις από το ρομπότ-υπηρέτρια του Φίλωνος και την «ύδραυλιν» του Κτησίβιου μέχρι το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη, και από το αυτοκινούμενο με αυτόματη πλοήγηση «κουκλοθέατρο» του Ήρωνος και το σταθερό αυτόματο θέατρο, δηλαδή τον «κινηματογράφο» του Φίλωνος, μέχρι τον περίφημο υπολογιστικό μηχανισμό των Αντικυθήρων. Κυκλοφορεί στα ελληνικά-αγγλικά, γαλλικά-ιταλικά, γερμανικά-ρωσικά και ισπανικά-γερμανικά.